Ungarsk-engelsk ordbok » eltűr betyr engelsk

UngarskEngelsk
eltűr ige

have (had, had)◼◼◼ verb
[UK: həv həd həd] [US: həv həd həd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

tolerate◼◼◼ verb
[UK: ˈtɒ.lə.reɪt] [US: ˈtɑː.lə.ˌret]

endure◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈdjʊə(r)] [US: en.ˈdjʊr]

let (let, let)◼◼◻ verb
[UK: let let let] [US: ˈlet ˈlet ˈlet]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

suffer◼◼◻ verb
[UK: ˈsʌ.fə(r)] [US: ˈsʌ.fər]

bear (bore, borne born)◼◻◻ verb
[UK: beə(r) bɔː(r) bɔːn bɔːn] [US: ˈber ˈbɔːr ˈbɔːrn ˈbɔːrn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

countenance◼◻◻ verb
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈkaʊn.tə.nəns]

take (took, taken)◼◻◻ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

undergo (underwent, undergone)◼◻◻ verb
[UK: ˌʌn.də.ˈɡəʊ ˌʌn.də.ˈwent ˌʌn.də.ˈɡɒn] [US: ˌʌn.dərˈɡo.ʊ ˌʌn.dəˈr.went ˌʌn.dər.ˈɡɒn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

(el)tűr ige

bear verb
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

eltűr ige

abide (abode, abode) verb
[UK: ə.ˈbaɪd ə.ˈbəʊd ə.ˈbəʊd] [US: ə.ˈbaɪd əˈboʊd əˈboʊd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

admit of verb
[UK: əd.ˈmɪt əv] [US: əd.ˈmɪt əv]

bide (bided | bode, bided | bid) verb
[UK: baɪd ˈbaɪ.dɪd bəʊd ˈbaɪ.dɪd bɪd] [US: ˈbaɪd ˈbaɪ.dɪd boʊd ˈbaɪ.dɪd ˈbɪd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

brook verb
[UK: brʊk] [US: ˈbrʊk]

digest verb
[UK: dɪ.ˈdʒest] [US: daɪ.ˈdʒest]

support verb
[UK: sə.ˈpɔːt] [US: sə.ˈpɔːrt]

sustain verb
[UK: sə.ˈsteɪn] [US: sə.ˈsteɪn]

underbear verb
[UK: ˌʌndəbˈeə] [US: ˌʌndɚbˈer]

underbore (underbored, underborne) verb
[UK: ˌʌndəbˈɔːr ˌʌndəbˈɔːd ˌʌndəbˈɔːn] [US: ˌʌndɚbˈoːr ˌʌndɚbˈoːrd ˌʌndɚbˈoːrn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

eltűr (szó nélkül) ige

pocket verb
[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

eltűr (vmit) ige

forbear (forbore, forborne) verb
[UK: fɔː.ˈbeə(r) fɔː.ˈbɔː(r) fɔː.ˈbɔːn] [US: fɔːr.ˈbeər fɔː.ˈbɔːr fɔːr.ˈbɔːrn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

eltűr vkt

forbear with somebody[UK: fɔː.ˈbeə(r) wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: fɔːr.ˈbeər wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

eltűrhető melléknév

sufferable adjective
[UK: ˈsʌ.fə.rəb.l̩] [US: ˈsʌ.fə.rəb.l̩]

tolerable adjective
[UK: ˈtɒ.lə.rəb.l̩] [US: ˈtɑː.lə.rəb.l̩]

eltűri, hogy megtegyenek (vmit) ige

suffer something to be done verb
[UK: ˈsʌ.fə(r) ˈsʌm.θɪŋ tuː bi dʌn] [US: ˈsʌ.fər ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː bi ˈdən]

eltűrt ige

underborne verb
[UK: ˌʌndəbˈɔːn] [US: ˌʌndɚbˈoːrn]

(el)tűrés főnév

sufferance noun
[UK: ˈsʌ.fə.rəns] [US: ˈsʌ.fə.rəns]

eltűrés főnév

endurance noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

suffering noun
[UK: ˈsʌ.fər.ɪŋ] [US: ˈsʌ.fər.ɪŋ]

toleratioin noun
[UK: tˈɒlərˌatɪˌɔɪn] [US: tˈɑːlɚrˌæɾɪˌɔɪn]

toleration noun
[UK: ˌtɒ.lə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌtɑː.lə.ˈreɪʃ.n̩]

eltűrő

endurer noun
[UK: ɪnˈdjʊərə ] [US: ɛnˈdjʊrər ]

hollaback adjective
[UK: hˈɒləbˌak] [US: hˈɑːləbˌæk]

ezt nem lehet eltűrni

it is not to be suffered[UK: ɪt ɪz nɒt tuː bi ˈsʌ.fəd] [US: ˈɪt ˈɪz ˈnɑːt ˈtuː bi ˈsʌ.fərd]

ezt nem szabad eltűrni

it is not to be suffered[UK: ɪt ɪz nɒt tuː bi ˈsʌ.fəd] [US: ˈɪt ˈɪz ˈnɑːt ˈtuː bi ˈsʌ.fərd]

feltűr ige

roll up verb
[UK: rəʊl ʌp] [US: roʊl ʌp]

tuck up verb
[UK: tʌk ʌp] [US: ˈtək ʌp]

turn up verb
[UK: tɜːn ʌp] [US: ˈtɝːn ʌp]

feltűr (szoknyát) főnév

kilt noun
[UK: kɪlt] [US: ˈkɪlt]

feltűri a szoknyáját

kilt one's skirt[UK: kɪlt wʌnz skɜːt] [US: ˈkɪlt wʌnz ˈskɝːt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies