Ungarsk-engelsk ordbok »

előkészít betyr engelsk

UngarskEngelsk
előkészít ige

prepare [prepared, prepared, preparing, prepares]◼◼◼ verb
[UK: prɪ.ˈpeə(r)] [US: pri.ˈper]

ready◼◼◼ verb
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

arrange [arranged, arranged, arranging, arranges]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

train◼◻◻ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

make ready◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ˈre.di] [US: ˈmeɪk ˈre.di]

organize [organized, organized, organizing, organizes]◼◻◻ verb
[UK: ˈɔː.ɡə.naɪz] [US: ˈɔːr.ɡə.ˌnaɪz]

fit◼◻◻ verb
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

readied◼◻◻ verb
[UK: ˈre.did] [US: ˈre.did]

set the stage for◼◻◻ verb

mount◼◻◻ verb
[UK: maʊnt] [US: ˈmaʊnt]

do up verb
[UK: duː ʌp] [US: ˈduː ʌp]

ettle verb
[UK: ˈetəl] [US: ˈeɾəl]

get up verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

got-up verb
[UK: ˈɡɒt ʌp] [US: ˈɡɑːt ʌp]

precondition verb
[UK: ˌpriːk.ən.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌprik.ən.ˈdɪʃ.n̩]

előkészít (tanulót (vmre)) ige

tutor◼◼◼ verb
[UK: ˈtjuː.tə(r)] [US: ˈtuː.tər]

előkészít (vitorlát) ige

trim◼◼◼ verb
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

előkészít (vmit) ige

get something ready verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di] [US: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di]

make something ready verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di]

előkészít (vmre) vkt

train somebody for something[UK: treɪn ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtreɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

előkészít dolgokat

put things in train[UK: ˈpʊt ˈθɪŋz ɪn treɪn] [US: ˈpʊt ˈθɪŋz ɪn ˈtreɪn]

előkészít vkt (vmre)

bring somebody on for something[UK: brɪŋ ˈsʌm.bə.di ɒn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

fit somebody for something[UK: fɪt ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

fit somebody to do something[UK: fɪt ˈsʌm.bə.di tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

groom somebody for something[UK: ɡruːm ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡruːm ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

előkészít vkt vizsgára

bring somebody up to the scratch[UK: brɪŋ ˈsʌm.bə.di ʌp tuː ðə skrætʃ] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp ˈtuː ðə ˈskrætʃ]

előkészít vkt állásra

groom somebody for office[UK: ɡruːm ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈɒf.ɪs] [US: ˈɡruːm ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈɑːf.əs]

előkészítetlen melléknév

unprepared adjective
[UK: ˌʌn.prɪ.ˈpeəd] [US: ˌʌn.pri.ˈperd]

előkészített melléknév

prepared◼◼◼ adjective
[UK: prɪ.ˈpeəd] [US: pri.ˈperd]

deliberate adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]

előkészített gonosztett

rig[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

előkészített támadás

deliberate attack◼◼◼[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt ə.ˈtæk] [US: də.ˈlɪ.bə.rət ə.ˈtæk]

előkészíthető melléknév

preparable adjective
[UK: prɪˈpeərəbl ] [US: priˈpɛrəbl ]

előkészíti a talajt

clear the ground[UK: klɪə(r) ðə ɡraʊnd] [US: ˈklɪr ðə ˈɡraʊnd]

előkészíti a talajt (vmnek)

clear the ground for something[UK: klɪə(r) ðə ɡraʊnd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈklɪr ðə ˈɡraʊnd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

előkészíti a terepet

set the stage[UK: set ðə steɪdʒ] [US: ˈset ðə ˈsteɪdʒ]

előkészíti magát vmire

set oneself up for[UK: set wʌn.ˈself ʌp fɔː(r)] [US: ˈset wʌn.ˈself ʌp ˈfɔːr]

előkészítve határozószó

prepared◼◼◼ adverb
[UK: prɪ.ˈpeəd] [US: pri.ˈperd]

előkészítés főnév

preparation [preparations]◼◼◼ noun
[UK: ˌpre.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌpre.pə.ˈreɪʃ.n̩]

arrangement [arrangements]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk