Ungarsk-engelsk ordbok »

elég nagy betyr engelsk

UngarskEngelsk
elég nagy

appreciable adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.əb.l̩] [US: ə.ˈpriːʃ.əb.l̩]

biggish adjective
[UK: ˈbɪgɪʃ ] [US: ˈbɪgɪʃ ]

goodly [goodlier, goodliest] adjective
[UK: ˈɡʊd.li] [US: ˈɡʊd.li]

it is plenty large enough[UK: ɪt ɪz ˈplen.ti lɑːdʒ ɪ.ˈnʌf] [US: ˈɪt ˈɪz ˈplen.ti ˈlɑːrdʒ ə.ˈnəf]

largish adjective
[UK: ˈlɑː.dʒɪʃ] [US: ˈlɑːr.dʒɪʃ]

on the large side[UK: ɒn ðə lɑːdʒ saɪd] [US: ɑːn ðə ˈlɑːrdʒ ˈsaɪd]

plenty large enough[UK: ˈplen.ti lɑːdʒ ɪ.ˈnʌf] [US: ˈplen.ti ˈlɑːrdʒ ə.ˈnəf]

respectable adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

tallish adjective
[UK: ˈtɔː.lɪʃ] [US: ˈtɔː.lɪʃ]

elég nagy ahhoz, hogy megtegyen (vmit) ige

be big enough to do something verb
[UK: bi bɪɡ] [US: bi ˈbɪɡ]

nem elég nagy

small◼◼◼[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

on the small side[UK: ɒn ðə smɔːl saɪd] [US: ɑːn ðə ˈsmɒl ˈsaɪd]

valami elég nagy meglepetés

something is a great surprise[UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪz ə ˈɡreɪt sə.ˈpraɪz] [US: ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ə ˈɡreɪt sər.ˈpraɪz]

valami nem elég nagy meglepetés

something is not a great surprise[UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪz nɒt ə ˈɡreɪt sə.ˈpraɪz] [US: ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ˈnɑːt ə ˈɡreɪt sər.ˈpraɪz]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk