Ungarsk-engelsk ordbok »

egyhangú betyr engelsk

UngarskEngelsk
egyhangú

unanimous◼◼◼ adjective
[UK: juː.ˈnæ.nɪ.məs] [US: juː.ˈnæ.nə.məs]

dull [duller, dullest]◼◼◻ adjective
[UK: dʌl] [US: ˈdəl]

monotonous◼◼◻ adjective
[UK: mə.ˈnɒ.tə.nəs] [US: mə.ˈnɑː.tə.nəs]

flat [flatter, flattest]◼◻◻ adjective
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

trivial◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]

monotone [monotones] noun
[UK: ˈmɒ.nə.təʊn] [US: ˈmɑː.nəˌtoʊn]

unexciting adjective
[UK: ˌʌ.nɪk.ˈsaɪt.ɪŋ] [US: ə.nɪk.ˈsaɪt.ɪŋ]

jog-trot adjective
[UK: dʒɒɡ trɒt] [US: ˈdʒɑːɡ ˈtrɑːt]

monotonic adjective
[UK: mənətˈɒnɪk] [US: mənətˈɑːnɪk]

motonous adjective
[UK: mˈɒtənəs] [US: mˈɑːtənəs]

singsong adjective
[UK: ˈsɪŋ.sɒŋ] [US: ˈsɪŋ.ˌsɒŋ]

undiversified adjective
[UK: ˌən.ˌdɪ.ˈvɜː.sə.ˌfaɪd] [US: ˌən.ˌdɪ.ˈvɝː.sə.ˌfaɪd]

workaday adjective
[UK: ˈwɜːk.ə.deɪ] [US: ˈwɝːk.ə.deɪ]

egyhangú (szavazat) (átv) melléknév

consentaneous adjective
[UK: ˌkɒn.sen.ˈteɪ.nɪəs] [US: ˌkɑːn.sen.ˈteɪ.niːəs]

egyhangú (élet, munka) melléknév

humdrum◼◼◼ adjective
[UK: ˈhʌm.drʌm] [US: ˈhʌm.ˌdrəm]

egyhangú dallam

chant[UK: tʃɑːnt] [US: ˈtʃænt]

egyhangú döntés

unanimous decision◼◼◼[UK: juː.ˈnæ.nɪ.məs dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: juː.ˈnæ.nə.məs də.ˈsɪʒ.n̩]

egyhangú szavazat

solid vote[UK: ˈsɒ.lɪd vəʊt] [US: ˈsɑː.ləd voʊt]

egyhangú élet

jog-trot life[UK: dʒɒɡ trɒt laɪf] [US: ˈdʒɑːɡ ˈtrɑːt ˈlaɪf]

egyhangú éltet él (átv)

lead a drab existence[UK: liːd ə dræb ɪɡ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈled ə ˈdræb eg.ˈzɪ.stəns]

egyhangú ének

singsong[UK: ˈsɪŋ.sɒŋ] [US: ˈsɪŋ.ˌsɒŋ]

egyhangúan

unanimously◼◼◼ adverb
[UK: juː.ˈnæ.nɪ.mə.sli] [US: juː.ˈnæ.nə.mə.sli]

monotonously◼◻◻ adverb
[UK: mə.ˈnɒ.tə.nə.sli] [US: mə.ˈnɒ.tə.nə.sli]

solidly◼◻◻ adverb
[UK: ˈsɒ.lɪd.li] [US: ˈsɑː.ləd.li]

prosily adverb
[UK: ˈprəʊ.zɪ.li] [US: ˈproʊ.zɪ.li]

tamely adverb
[UK: ˈteɪm.li] [US: ˈteɪm.li]

with one accord adjective
[UK: wɪð wʌn əˈk.ɔːd] [US: wɪθ wʌn əˈk.ɔːrd]

egyhangúan határozószó
GB

colourlessly adverb
[UK: kˈʌlələsli] [US: kˈʌlɚləsli]

egyhangúan beszél

chant[UK: tʃɑːnt] [US: ˈtʃænt]

egyhangúan beszél (vm)ről

chaunt[UK: tʃˈɔːnt] [US: tʃˈɔːnt]

egyhangúan dünnyög

chant[UK: tʃɑːnt] [US: ˈtʃænt]

egyhangúan motyog

chant[UK: tʃɑːnt] [US: ˈtʃænt]

egyhangúlag határozószó

unanimously◼◼◼ adverb
[UK: juː.ˈnæ.nɪ.mə.sli] [US: juː.ˈnæ.nə.mə.sli]

as one man adverb
[UK: əz wʌn mæn] [US: ˈæz wʌn ˈmæn]

by common consent adverb
[UK: baɪ ˈkɒ.mən kən.ˈsent] [US: baɪ ˈkɑː.mən kən.ˈsent]

in unison adverb
[UK: ɪn ˈjuː.nɪs.n̩] [US: ɪn ˈjuː.nəs.n̩]

nem con (nemine contradicente) adverb
[UK: nˈem kˈɒn] [US: nˈem kˈɑːn]

with one accord adverb
[UK: wɪð wʌn əˈk.ɔːd] [US: wɪθ wʌn əˈk.ɔːrd]

with one consent adverb
[UK: wɪð wʌn kən.ˈsent] [US: wɪθ wʌn kən.ˈsent]

with one voice adverb
[UK: wɪð wʌn vɔɪs] [US: wɪθ wʌn ˌvɔɪs]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk