Ungarsk-engelsk ordbok » dörgés betyr engelsk

UngarskEngelsk
dörgés melléknév

roar◼◼◼ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

boom◼◼◻ noun
[UK: buːm] [US: ˈbuːm]

bellow◼◻◻ noun
[UK: ˈbe.ləʊ] [US: ˈbelo.ʊ]

clap◼◻◻ noun
[UK: klæp] [US: ˈklæp]

roaring◼◻◻ noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

roll◼◻◻ noun
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

rumble◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌm.bl̩] [US: ˈrʌm.bl̩]

rumbling◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈrʌm.bl̩ɪŋ]

banging noun
[UK: ˈbæŋɪŋ] [US: ˈbæŋɪŋ]

fulmination noun
[UK: ˌfʌl.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌfʌl.mɪ.ˈneɪʃ.n̩]

rolling noun
[UK: ˈrəʊl.ɪŋ] [US: ˈroʊl.ɪŋ]

thundering adjective
[UK: ˈθʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈθʌn.dər.ɪŋ]

dörgés (mennydörgésszerű hang) főnév

a sound resembling thunder noun
[UK: ə ˈsaʊnd rɪ.ˈzem.bl̩ɪŋ ˈθʌn.də(r)] [US: ə ˈsaʊnd rə.ˈzem.bl̩ɪŋ ˈθʌn.dər]

dörgés (tapsé) főnév

thunder◼◼◼ noun
[UK: ˈθʌn.də(r)] [US: ˈθʌn.dər]

beteges félelem dörgés-villámlástól (tonitruphobia)

tonitruphobia[UK: tˌɒnaɪtrəfˈəʊbiə] [US: tˌɑːnaɪtrəfˈoʊbiə]

dübörgés (ágyú, mennydörgés) főnév

boom◼◼◼ noun
[UK: buːm] [US: ˈbuːm]

ez mennydörgésnek hangzik

that sounds like thunder[UK: ðæt ˈsaʊndz ˈlaɪk ˈθʌn.də(r)] [US: ˈðæt ˈsaʊndz ˈlaɪk ˈθʌn.dər]

ismeri a dörgést

know the ropes[UK: nəʊ ðə rəʊps] [US: ˈnoʊ ðə roʊps]

know the score[UK: nəʊ ðə skɔː(r)] [US: ˈnoʊ ðə ˈskɔːr]

ismeri a dörgést (átv)

be in the swim[UK: bi ɪn ðə swɪm] [US: bi ɪn ðə ˈswɪm]

he's a knowing card[UK: hiːz ə ˈnəʊɪŋ kɑːd] [US: hiz ə ˈnoʊɪŋ ˈkɑːrd]

know what's what[UK: nəʊ ˈwɒts ˈwɒt] [US: ˈnoʊ ˈhwʌts ˈhwʌt]

dörgés főnév

mooch noun
[UK: muːtʃ] [US: ˈmuːtʃ]

saunter noun
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

megtanulja a dörgést

fall into somebody's ways[UK: fɔːl ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di ˈweɪz] [US: ˈfɑːl ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈweɪz]

mennydörgés főnév

thunder◼◼◼ noun
[UK: ˈθʌn.də(r)] [US: ˈθʌn.dər]

clap◼◻◻ noun
[UK: klæp] [US: ˈklæp]

roar◼◻◻ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

roaring◼◻◻ noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

thundering◼◻◻ adjective
[UK: ˈθʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈθʌn.dər.ɪŋ]

bellow noun
[UK: ˈbe.ləʊ] [US: ˈbelo.ʊ]

fulmination noun
[UK: ˌfʌl.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌfʌl.mɪ.ˈneɪʃ.n̩]

mennydörgés és villámlás főnév

fulmination noun
[UK: ˌfʌl.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌfʌl.mɪ.ˈneɪʃ.n̩]

moraj (dörgésé, ágyúké) főnév

rummle noun
[UK: rˈʌməl] [US: rˈʌməl]

távoli égzengés, mennydörgés főnév

brontide noun
[UK: brˈɒntaɪd] [US: brˈɑːntaɪd]

zengett a mennydörgés

the thunder crashed[UK: ðə ˈθʌn.də(r) kræʃt] [US: ðə ˈθʌn.dər ˈkræʃt]

ágyúdörgés főnév

roar◼◼◼ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

gunfire◼◼◻ noun
[UK: ˈɡʌn.faɪə(r)] [US: ˈɡʌn.ˌfaɪər]

roar of cannon

roaring noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies