Ungarsk-engelsk ordbok »

bemocskol betyr engelsk

UngarskEngelsk
bemocskol ige

dirty [dirtied, dirtied, dirtying, dirties]◼◼◼ verb
[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

smear [smeared, smeared, smearing, smears]◼◼◻ verb
[UK: smɪə(r)] [US: ˈsmɪr]

besmirch [besmirched, besmirched, besmirching, besmirches]◼◼◻ verb
[UK: bɪ.ˈsmɜːtʃ] [US: bɪ.ˈsmɝːtʃ]

stain [stained, stained, staining, stains]◼◼◻ verb
[UK: steɪn] [US: ˈsteɪn]

taint [tainted, tainted, tainting, taints]◼◼◻ verb
[UK: teɪnt] [US: ˈteɪnt]

soil [soiled, soiled, soiling, soils]◼◼◻ verb
[UK: sɔɪl] [US: sɔɪl]

deface [defaced, defaced, defacing, defaces]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈfeɪs] [US: də.ˈfeɪs]

foul [fouled, fouled, fouling, fouls]◼◻◻ verb
[UK: faʊl] [US: ˈfaʊl]

befoul [befouled, befouled, befouling, befouls]◼◻◻ verb
[UK: bɪ.ˈfaʊl] [US: bɪ.ˈfaʊl]

blemish [blemished, blemished, blemishing, blemishes]◼◻◻ verb
[UK: ˈble.mɪʃ] [US: ˈble.mɪʃ]

mire [mired, mired, miring, mires]◼◻◻ verb
[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

muck [mucked, mucked, mucking, mucks]◼◻◻ verb
[UK: mʌk] [US: ˈmək]

blotted◼◻◻ verb
[UK: ˈblɒ.tɪd] [US: ˈblɒ.tɪd]

darken [darkened, darkened, darkening, darkens]◼◻◻ verb
[UK: ˈdɑːkən] [US: ˈdɑːrkən]

outrage [outraged, outraged, outraging, outrages]◼◻◻ verb
[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

splatter [splattered, splattered, splattering, splatters]◼◻◻ verb
[UK: ˈsplæ.tə(r)] [US: ˈsplæ.tər]

smut [smutted, smutted, smutting, smuts] verb
[UK: smʌt] [US: ˈsmət]

spatter [spattered, spattered, spattering, spatters] verb
[UK: ˈspæ.tə(r)] [US: ˈspæ.tər]

bedabble verb
[UK: bɪ.ˈdæbl] [US: bɪ.ˈdæ.bʌl]

begrime [begrimed, begrimed, begriming, begrimes] verb
[UK: bɪ.ˈɡraɪm] [US: bɪ.ˈɡraɪm]

blot [blotted, blotted, blotting, blots] verb
[UK: blɒt] [US: ˈblɑːt]

distain verb
[UK: dɪstˈeɪn] [US: dɪstˈeɪn]

drabble verb
[UK: ˈdræ.bəl] [US: ˈdræ.bəl]

embrue verb
[UK: embrˈuː] [US: embrˈuː]

slubber verb
[UK: ˈslʌ.bə] [US: ˈslʌ.bər]

smirch [smirched, smirched, smirching, smirches] verb
[UK: smɜːtʃ] [US: smɝːtʃ]

smutch verb
[UK: smʌtʃ] [US: smʌtʃ]

bemocskol ige
átv

bemire verb
[UK: bɪmˈaɪə] [US: bɪmˈaɪɚ]

deturpate verb
[UK: dɪtˈɜːpeɪt] [US: dɪtˈɜːpeɪt]

bemocskol (átv) ige

defile (sully, corrupt, taint, cloud) [defiled, defiled, defiling, defiles]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈfaɪl] [US: dɪ.ˈfaɪl]

bemocskol (testet) ige

grime [grimed, grimed, griming, grimes]◼◼◼ verb
[UK: ɡraɪm] [US: ˈɡraɪm]

bemocskol vkt

drag somebody through the mire[UK: dræɡ ˈsʌm.bə.di θruː ðə ˈmaɪə(r)] [US: ˈdræɡ ˈsʌm.ˌbɑː.di θruː ðə ˈmaɪr]

trash somebody[UK: træʃ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtræʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bemocskolás főnév

smearing◼◼◼ noun
[UK: ˈsmɪər.ɪŋ] [US: ˈsmɪr.ɪŋ]

defilement◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈfaɪl.mənt] [US: dɪ.ˈfaɪl.mənt]

maculation noun
[UK: mˌakjʊlˈeɪʃən] [US: mˌækjʊlˈeɪʃən]

profanation [profanations] noun
[UK: ˌprɒ.fə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌprɒ.fə.ˈneɪʃ.n̩]

bemocskolás elkövetője főnév

defacer noun
[UK: dɪˈfeɪsə ] [US: dɪˈfeɪsər ]

bemocskoló

messy [messier, messiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈme.si] [US: ˈme.si]

defiler [defilers] noun
[UK: dɪˈfaɪlə ] [US: dɪˈfaɪlər ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk