Ungarsk-engelsk ordbok »

belépti díj betyr engelsk

UngarskEngelsk
belépti díj

admission [admissions]◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

price of admission◼◼◻ noun
[UK: praɪs əv əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈpraɪs əv æd.ˈmɪʃ.n̩]

charge for admittance[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) əd.ˈmɪtns] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr əd.ˈmɪ.təns]

entrance-fee[UK: ɪn.ˈtrɑːns fiː] [US: ˈen.trəns ˈfiː]

entrance-money[UK: ɪn.ˈtrɑːns ˈmʌ.ni] [US: ˈen.trəns ˈmʌ.ni]

entry-money[UK: ˈen.tri ˈmʌ.ni] [US: ˈen.tri ˈmʌ.ni]

belépti díj személyenként ennyi és ennyi

admission so much a head[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩ ˈsəʊ ˈmʌtʃ ə hed] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈsoʊ ˈmʌtʃ ə ˈhed]

admission so much per head[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩ ˈsəʊ ˈmʌtʃ pɜː(r) hed] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈpɝː ˈhed]

beléptidíj főnév

admission [admissions] noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

door-money noun
[UK: dɔː(r) ˈmʌ.ni] [US: ˈdɔːr ˈmʌ.ni]

beléptidíjas mérkőzés

gate-meeting[UK: ɡeɪt ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈɡeɪt ˈmiːt.ɪŋ]

beléptidíjat fizet

pay one's entrance[UK: peɪ wʌnz ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈpeɪ wʌnz ˈen.trəns]

megfizeti a belépti díjat

pay one's entrance[UK: peɪ wʌnz ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈpeɪ wʌnz ˈen.trəns]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk