Ungarsk-engelsk ordbok » alakít betyr engelsk

UngarskEngelsk
alakít ige

develop◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈve.ləp] [US: dɪ.ˈve.ləp]

act◼◼◻ verb
[UK: ækt] [US: ˈækt]

constitute◼◼◻ verb
[UK: ˈkɒn.stɪ.tjuːt] [US: ˈkɑːn.stə.ˌtuːt]

form◼◼◻ verb
[UK: ˈfɔːm] [US: ˈfɔːrm]

model◼◼◻ verb
[UK: ˈmɒd.l̩] [US: ˈmɑːd.l̩]

play◼◼◻ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

shape◼◼◻ verb
[UK: ʃeɪp] [US: ˈʃeɪp]

turn◼◼◻ verb
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]

alter◼◻◻ verb
[UK: ˈɔːl.tə(r)] [US: ˈɒl.tər]

fashion◼◻◻ verb
[UK: ˈfæʃ.n̩] [US: ˈfæʃ.n̩]

figure◼◻◻ verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

modulate◼◻◻ verb
[UK: ˈmɒ.djʊ.leɪt] [US: ˈmɒdʒ.juː.let]

mould (GB)◼◻◻ verb
[UK: məʊld] [US: moʊld]

portray◼◻◻ verb
[UK: pɔː.ˈtreɪ] [US: pɔːr.ˈtreɪ]

tool◼◻◻ verb
[UK: tuːl] [US: ˈtuːl]

alakít ige
US

mold◼◻◻ verb
[UK: məʊld] [US: moʊld]

alakít ige

configure verb
[UK: kən.ˈfɪ.ɡə(r)] [US: kən.ˈfɪ.ɡjər]

enact verb
[UK: ɪ.ˈnækt] [US: e.ˈnækt]

proportion verb
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

represent verb
[UK: ˌriː.prɪ.ˈzent] [US: ˌre.prə.ˈzent]

alakít (vmit) (vmi)hez ige

frame something into something verb
[UK: freɪm ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfreɪm ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

alakít (színpadon) (átv) ige

personate verb
[UK: ˈpɜː.sə.neɪt] [US: ˈpɝː.sə.neɪt]

alakít (vmit, vkit) ige

take the role of verb
[UK: teɪk ðə rəʊl əv] [US: ˈteɪk ðə roʊl əv]

alakít (vm)lyen szerepet ige

impersonate◼◼◼ verb
[UK: ɪm.ˈpɜː.sə.neɪt] [US: ˌɪm.ˈpɝː.sə.ˌnet]

alakít vkt (átv)

figure as somebody[UK: ˈfɪ.ɡə(r) əz ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪ.ɡjər ˈæz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

alakítható melléknév

ductile◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʌk.taɪl] [US: ˈdʌk.təl]

figurable adjective
[UK: ˈfɪgərəbl ] [US: ˈfɪgjərəbl ]

malleable adjective
[UK: ˈmæ.lɪəb.l̩] [US: ˈmæ.liəb.l̩]

plastic adjective
[UK: ˈplæ.stɪk] [US: ˈplæ.stɪk]

shapable adjective
[UK: ˈʃeɪpəbl ] [US: ˈʃeɪpəbl ]

shapeable adjective
[UK: ˈʃeɪpəbl ] [US: ˈʃeɪpəbl ]

alakítható profilú mintázótárcsa

stud-wheel[UK: stʌd ˈwiːl̩] [US: ˈstəd ˈhwiːl̩]

alakíthatóság főnév

ductility noun
[UK: dʌk.ˈtɪ.lɪ.ti] [US: dʌk.ˈtɪ.lə.ti]

malleability noun
[UK: ˌmæ.lɪə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌmæ.liə.ˈbɪ.lə.ti]

alakíthatóvá változtat ige

plasticize verb
[UK: plˈastɪsˌaɪz] [US: plˈæstɪsˌaɪz]

alakított melléknév

formed◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɔːmd] [US: ˈfɔːrmd]

hammer-dressed adjective
[UK: ˈhæ.mə(r) drest] [US: ˈhæ.mər ˈdrest]

so-formed adjective
[UK: ˈsəʊ ˈfɔːmd] [US: ˈsoʊ ˈfɔːrmd]

alakítás főnév

forming◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔːm.ɪŋ] [US: ˈfɔːrm.ɪŋ]

shaping◼◼◼ noun
[UK: ˈʃeɪp.ɪŋ] [US: ˈʃeɪp.ɪŋ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies