Ungarsk-engelsk ordbok » érvénytelennek nyilvánít betyr engelsk

UngarskEngelsk
érvénytelennek nyilvánít

call off[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

disannul verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈnʌl] [US: dɪ.sə.ˈnʌl]

infirm adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːm] [US: ˌɪn.ˈfɝːm]

érvénytelennek nyilvánít (vmit) ige

declare something void verb
[UK: dɪ.ˈkleə(r) ˈsʌm.θɪŋ vɔɪd] [US: dɪ.ˈkler ˈsʌm.θɪŋ ˌvɔɪd]

érvénytelennek nyilvánít (vmt) melléknév

unfirm adjective
[UK: ˌʌnˈfɜːm ] [US: ʌnˈfɜrm ]

érvénytelennek nyilvánítás főnév

disannulment noun
[UK: dˌɪsənˈʌlmənt] [US: dˌɪsənˈʌlmənt]

felszentelést érvénytelennek nyilvánít vkét ige

disanoint verb
[UK: dˌɪsənˈɔɪnt] [US: dˌɪsənˈɔɪnt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies