Ungarsk-engelsk ordbok »

átalakulás betyr engelsk

UngarskEngelsk
átalakulás főnév

transformation [transformations]◼◼◼ noun
[UK: ˌtræn.sfə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌtræn.sfər.ˈmeɪʃ.n̩]

transition [transitions]◼◼◻ noun
[UK: træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: træn.ˈzɪʃ.n̩]

metamorphosis [metamorphoses]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˌme.tə.ˈmɔː.fə.sɪs ˌme.tə.ˈmɔː.fə.siːz] [US: ˌme.tə.ˈmɔːr.fə.səs ˌme.tə.ˈmɔːr.fə.siːz]

conversion [conversions]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩] [US: kən.ˈvɝː.ʒən]

transmutation [transmutations]◼◻◻ noun
[UK: ˌtrænz.mjuː.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌtrænz.mjuː.ˈteɪʃ.n̩]

turning [turnings]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ] [US: ˈtɝːn.ɪŋ]

transfiguration [transfigurations]◼◻◻ noun
[UK: ˌtræn.sfɪ.ɡə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌtræn.sfɪ.ɡə.ˈreɪʃ.n̩]

alteration [alterations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɔːl.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɒl.tə.ˈreɪʃ.n̩]

metamorphoses◼◻◻ noun
[UK: ˌme.tə.ˈmɔː.fə.siːz] [US: ˌme.tə.ˈmɔːr.fə.siːz]

transmogrification [transmogrifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌtrænz.mɒ.ɡrɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌtrænz.mɒ.ɡrɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

interchange [interchanges] noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈtʃeɪndʒ] [US: ˌɪn.tər.ˈtʃeɪndʒ]

altering noun
[UK: ˈɔːl.tər.ɪŋ] [US: ˈɒl.tər.ɪŋ]

átalakulások melléknév

demographical adjective
[UK: dˌeməɡrˈafɪkəl] [US: dˌeməɡrˈæfɪkəl]

átalakuláson megy át

undergo a transformation[UK: ˌʌn.də.ˈɡəʊ ə ˌtræn.sfə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌʌn.dərˈɡo.ʊ ə ˌtræn.sfər.ˈmeɪʃ.n̩]

átalakulásra képes melléknév

metamorphosable adjective
[UK: ˌmɛtəˈmɔːfəʊzəbl ] [US: ˌmɛtəˈmɔrfoʊzəbl ]

allotróp átalakulás (allotropia, allotropismus) főnév

allotropism noun
[UK: ˈalətrˌəʊpɪzəm] [US: ˈælətrˌoʊpɪzəm]

allotropy [allotropies] noun
[UK: alˈɒtrəpi] [US: ælˈɑːtrəpi]

cellulóz átalakulása kutinná főnév

cutinization noun
[UK: kjˌuːtɪnaɪzˈeɪʃən] [US: kjˌuːtɪnᵻzˈeɪʃən]

egymás közti átalakulás főnév

interconversion [interconversions] noun
[UK: ˌɪntəkənvˈɜːʃən] [US: ˌɪntɚkənvˈɜːʒən]

egymásba való átalakulás főnév

interconversion [interconversions] noun
[UK: ˌɪntəkənvˈɜːʃən] [US: ˌɪntɚkənvˈɜːʒən]

fokozatos átalakulás főnév
biol

anamorphosis [anamorphoses] noun
[UK: ˌæ.nə.ˈmɔː.fə.sɪs] [US: ˌæ.nə.ˈmɔːr.fə.sɪs]

fázisátalakulás főnév

phase transition◼◼◼ noun
[UK: feɪz træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz træn.ˈzɪʃ.n̩]

gyökeres átalakulás főnév

revolution [revolutions]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.və.ˈluːʃ.n̩]

metamorfizmus cementezési zóna alatti átalakulás főnév
geol

metamorphism [metamorphisms] noun
[UK: mˌetəmˈɔːfɪzəm] [US: mˌeɾəmˈoːrfɪzəm]

más szervek átalakulása bibévé főnév

pistillody noun
[UK: pˈɪstɪlədi] [US: pˈɪstɪlədi]

más szervek átalakulása termővé főnév

pistillody noun
[UK: pˈɪstɪlədi] [US: pˈɪstɪlədi]

rosszindulatú átalakulás (canceratio) főnév

canceration noun
[UK: kˌansərˈeɪʃən] [US: kˌænsɚrˈeɪʃən]

színész átalakulása

transformance[UK: transfˈɔːməns] [US: trænsfˈoːrməns]

tökéletlen átalakulású rovarok

hemimetabola[UK: hˌemaɪmətˈabɒlə] [US: hˌemaɪmətˈæbɑːlə]

ugrásszerű (átalakulás) melléknév

saltatory adjective
[UK: ˈsæl.tə.tə.rɪ] [US: sæl.tʌ.ˌtɔː.riː]

ugrásszerű átalakulás főnév
biol

saltation [saltations] noun
[UK: sæl.ˈteɪ.ʃən] [US: sæl.ˈteɪ.ʃən]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk