Ungarsk-engelsk ordbok » árad betyr engelsk

UngarskEngelsk
árad ige

flow◼◼◼ verb
[UK: fləʊ] [US: ˈfloʊ]

exude◼◼◻ verb
[UK: ɪɡˈz.juːd] [US: ɪg.ˈzuːd]

flood◼◼◻ verb
[UK: flʌd] [US: ˈfləd]

radiate◼◼◻ verb
[UK: ˈreɪ.dɪeɪt] [US: ˈreɪ.di.ˌet]

rush◼◼◻ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

surge◼◼◻ verb
[UK: sɜːdʒ] [US: ˈsɝːdʒ]

diffuse◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈfjuːz] [US: də.ˈfjuːs]

get up◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

rise (rose, risen)◼◻◻ verb
[UK: raɪz rəʊz ˈrɪz.n̩] [US: ˈraɪz roʊz ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

be in spate verb
[UK: bi ɪn speɪt] [US: bi ɪn ˈspeɪt]

swell (swelled, swollen) verb
[UK: swel sweld ˈswəʊ.lən] [US: ˈswel ˈsweld ˈswoʊ.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

árad (folyadék) ige

stream (liquid)◼◼◼ verb
[UK: striːm] [US: ˈstriːm]

árad (fény) ige

emanate (light)◼◼◼ verb
[UK: ˈe.mə.neɪt] [US: ˈe.mə.ˌnet]

árad az aranymezőkre

rush for gold[UK: rʌʃ fɔː(r) ɡəʊld] [US: ˈrəʃ ˈfɔːr ɡoʊld]

árad belőle a szó

keep on spouting[UK: kiːp ɒn ˈspaʊt.ɪŋ] [US: ˈkiːp ɑːn ˈspaʊt.ɪŋ]

keep spouting[UK: kiːp ˈspaʊt.ɪŋ] [US: ˈkiːp ˈspaʊt.ɪŋ]

áradat

flood◼◼◼ noun
[UK: flʌd] [US: ˈfləd]

stream◼◼◼ noun
[UK: striːm] [US: ˈstriːm]

tide◼◼◼ noun
[UK: taɪd] [US: ˈtaɪd]

flow◼◼◻ noun
[UK: fləʊ] [US: ˈfloʊ]

torrent◼◼◻ noun
[UK: ˈtɒ.rənt] [US: ˈtɔː.rənt]

deluge◼◻◻ noun
[UK: ˈde.ljuːdʒ] [US: ˈde.ljuːdʒ]

flush◼◻◻ noun
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

flux◼◻◻ noun
[UK: flʌks] [US: ˈfləks]

gush◼◻◻ noun
[UK: ɡʌʃ] [US: ˈɡəʃ]

river◼◻◻ noun
[UK: ˈrɪ.və(r)] [US: ˈrɪ.vər]

sweep◼◻◻ noun
[UK: swiːp] [US: ˈswiːp]

abundance[UK: ə.ˈbʌnd.əns] [US: ə.ˈbʌnd.əns]

freshet noun
[UK: ˈfre.ʃɪt] [US: ˈfre.ʃɪt]

high tide noun
[UK: haɪ taɪd] [US: ˈhaɪ ˈtaɪd]

inundation noun
[UK: ˌɪ.nʌn.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.nʌn.ˈdeɪʃ.n̩]

volley noun
[UK: ˈvɒ.li] [US: ˈvɑː.li]

áradata (vmnek)

spate of something[UK: speɪt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈspeɪt əv ˈsʌm.θɪŋ]

áradmány főnév

accretion noun
[UK: ə.ˈkriːʃ.n̩] [US: ə.ˈkriːʃ.n̩]

alluvion noun
[UK: ə.ˈluː.viən] [US: ə.ˈluː.viən]

alluvium, alluvia noun
[UK: ə.ˈluː.viəm ə.ˈluː.viə] [US: ə.ˈluː.viəm ə.ˈluː.viə]

drift noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

river deposits noun
[UK: ˈrɪ.və(r) dɪ.ˈpɒ.zɪts] [US: ˈrɪ.vər də.ˈpɑː.zəts]

áradmányos terület

slob noun
[UK: slɒb] [US: sˈlɑːb]

slob-land[UK: slɒb lænd] [US: sˈlɑːb ˈlænd]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies