Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

visel bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
visel

haku

kaburu

matou

mesu

obiru

sageru

tsukeru

viselet

hai

ishou

mamou

shou

shouzoku

uea

uxea

viselkedés

doutoku

furumai

fuushi

koui

kyodou

okonai

rinri

shimatsu

shobun

shuushin

soukou

tsutomeburi

viselkedés-lélektan

biheibiarizumu

viselkedésmód

biheibia

dousa

furumai

kikyo

koudou

kyodou

kyoshi

okonai

shiuchi

soburi

sokou

soukou

viselkedik

hodokosu

12