Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

tanács bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
tanács

bengonin

bo-do

chuukoku

hari

ita

jogen

jogon

kankoku

keikoku

makanai

pointa

pointa-

susume

tanácsadás

bengonin

kankoku

tanácsadó

adobaiza-

adovaiza-

jogensha

jogonsha

kankokusha

komon

konsarutingu

tanácsháza

koukaidou

yakuba

tanácskozás

gougi

gyougi

jukkou

jukuryo

kaidan

kaigi

kamon

kankou

kyougi

kyougikai

sankou

sanshaku

sanshou

shingi

shougi

shouryou

12

You can find it in:

UngarischJapanisch