Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

hatás bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
hatás

akkon

akushon

aori

dekibae

dousa

efekuto

han'ei

hanshou

inpakuto

inpuresshon

kai

kanji

kenryoku

kensei

kounou

kouyou

okonai

shigusa

shindou

shinshou

shintou

shiuchi

shokan

shougeki

tegotae

tsuki

tsute

hatása van

iidasu

kuchibashiru

moushiageru

moushideru

hatása van vmire

tegakeru

hatásfok

jikkou

kikime

kouka

kouken

kounou

kouryoku

hatáskeresztmetszet

danmen

hatáskör

kanku

12

You can find it in:

UngarischJapanisch