Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

hány bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
hány

edzuku

hakidasu

haku

nageru

hány?

iku

ikura

ikutsu

hányad

furakushon

hanpa

hasuu

hi

hirei

hiritsu

kappu

kuxo-ta

puropo-shon

ritsu

wakemae

wappu

wariai

warifuri

warimae

yuurisuu

hányattatás

gyakkyou

shitsui

hányinger

hakike

mukamuka

oshin

hánykolódik

korogaru

korogeru

hányszor?

nando

hányó

hedo

outo

zaiko

dohány

burasu

chinchin

kan

koudou

oudou

shinchuu

12