Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

elfogás bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
elfogás

bouju

da

fuanshin

giku

gishin

hobaku

inta-seputo

intaseputo

kouryaku

kyapucha-

nomikomi

nottori

setsuju

shadan

taiho

torimono

yuuku

cselfogás

kensei

felfogás

fuanshin

giku

gishin

hobaku

hougan

houkatsu

houyou

ninshiki

nomikomi

rikai

ryoukai

satori

yuuku

gyors felfogású

subashikkoi

subashikoi

tebayai

nehéz felfogású

chuumitsu

fukai

koi

moumoutaru

ussoutaru

You can find it in:

UngarischJapanisch