Ungarisch-Englisch Wörterbuch » zendül Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
zendül ige

mutiny◼◼◼ verb
[UK: ˈmjuː.tɪ.ni] [US: ˈmjuː.tə.ni]

rebell verb
[UK: ˌriːˈbɛl ] [US: ˌriˈbɛl ]

revolt verb
[UK: rɪ.ˈvəʊlt] [US: rɪˈvoʊlt]

riot verb
[UK: ˈraɪət] [US: ˈraɪət]

zendülés főnév

revolt◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvəʊlt] [US: rɪˈvoʊlt]

riot◼◼◼ noun
[UK: ˈraɪət] [US: ˈraɪət]

insurrection◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.sə.ˈrek.ʃn̩] [US: ˌɪn.sə.ˈrek.ʃn̩]

mutiny◼◼◻ noun
[UK: ˈmjuː.tɪ.ni] [US: ˈmjuː.tə.ni]

rebellion◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈbe.lɪən] [US: rə.ˈbe.ljən]

outbreak◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.breɪk] [US: ˈaʊt.ˌbrek]

sedition◼◻◻ noun
[UK: sɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: sə.ˈdɪʃ.n̩]

affray noun
[UK: ə.ˈfreɪ] [US: ə.ˈfreɪ]

flare-up noun
[UK: fleə(r) ʌp] [US: ˈfler ʌp]

mitiny noun
[UK: mˈɪtɪni] [US: mˈɪtɪni]

shake-up noun
[UK: ʃeɪk ʌp] [US: ˈʃeɪk ʌp]

zendülési melléknév

insurrectory adjective
[UK: ɪnsərˈektəri] [US: ɪnsɚrˈektɚri]

zendülést szít

set the heather on fire[UK: set ðə ˈhe.ðə(r) ɒn ˈfaɪə(r)] [US: ˈset ðə ˈhe.ðər ɑːn ˈfaɪər]

zendülő melléknév

rebel◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈbel] [US: ˈre.bəl]

mutineer◼◼◻ noun
[UK: ˌmjuː.tɪ.ˈnɪə(r)] [US: ˌmjuː.tə.ˈnɪr]

insurrectionist noun
[UK: ˈɪn.sə.ˈrek.ʃnɪst] [US: ˈɪn.sə.ˈrek.ʃnɪst]

mutinous adjective
[UK: ˈmjuː.tɪ.nəs] [US: ˈmjuː.tə.nəs]

mutinying adjective
[UK: ˈmjuː.tɪ.nɪ.ɪŋ] [US: ˈmjuː.tɪ.nɪ.ɪŋ]

rebeller noun
[UK: ˈrɛblə ] [US: ˈrɛbələr ]

rebelling adjective
[UK: rɪ.ˈbel.ɪŋ] [US: rə.ˈbel.ɪŋ]

rebellionist adjective
[UK: rɪˈbɛljənɪst ] [US: rɪˈbɛljənɪst ]

rebellious adjective
[UK: rɪ.ˈbe.lɪəs] [US: rə.ˈbe.ljəs]

routous adjective
[UK: rˈaʊtəs] [US: rˈaʊɾəs]

seditionary adjective
[UK: sɪdˈɪʃənəri] [US: sɪdˈɪʃənˌeri]

seditionist noun
[UK: sɪˈdɪʃənɪst ] [US: sɪˈdɪʃənɪst ]

seditious adjective
[UK: sɪ.ˈdɪ.ʃəs] [US: sə.ˈdɪ.ʃəs]

államfelforgató zendülés

disturbances convulsive to the state[UK: dɪ.ˈstɜː.bən.sɪz kən.ˈvʌl.sɪv tuː ðə steɪt] [US: ˌdɪ.ˈstɝː.bən.səz kən.ˈvəl.sɪv ˈtuː ðə ˈsteɪt]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies