Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

visszautasítás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
visszautasítás

rejection [rejections]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʒek.ʃn̩] [US: rɪ.ˈdʒek.ʃn̩]

refusal [refusals]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: rə.ˈfjuːz.l̩]

reject [rejects]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈdʒekt] [US: rɪ.ˈdʒekt]

denial [denials]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈnaɪəl] [US: də.ˈnaɪəl]

snub [snubs]◼◻◻ noun
[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

rebuff [rebuffs]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈbʌf] [US: rə.ˈbəf]

spurn [spurned, spurned, spurning, spurns]◼◻◻ verb
[UK: spɜːn] [US: ˈspɝːn]

denying noun
[UK: dɪ.ˈnaɪ.ɪŋ] [US: də.ˈnaɪ.ɪŋ]

no [noes] noun
[UK: nəʊ ˈnoz] [US: ˈnoʊ ˈnoz]

repudiation noun
[UK: rɪ.ˌpjuː.dɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˌpjuː.di.ˈeɪʃ.n̩]

declination (regrets) [declinations] noun
[UK: ˌde.klɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌde.klɪ.ˈneɪʃ.n̩]

disaffirmation noun
[UK: dˌɪsˌafəmˈeɪʃən] [US: dˌɪsˌæfɚmˈeɪʃən]

disclaimer [disclaimers] noun
[UK: dɪs.ˈkleɪ.mə(r)] [US: ˌdɪ.ˈskleɪ.mər]

non-acceptance◼◻◻ noun
[UK: nɒn ək.ˈsep.təns] [US: ˈnɑːn æk.ˈsep.təns]

smack in the face noun
[UK: smæk ɪn ðə feɪs] [US: ˈsmæk ɪn ðə ˈfeɪs]

traverse [traverses] noun
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

traversing noun
[UK: ˈtræ.vɜːs.ɪŋ] [US: trə.ˈvɝːs.ɪŋ]

turndown noun

visszautasítások

rejections◼◼◼ noun

denies[UK: dɪ.ˈnaɪz] [US: də.ˈnaɪz]

félreérthetetlen visszautasítás

decided refusal[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: də.ˈsaɪ.dəd rə.ˈfjuːz.l̩]

határozott visszautasítás

decided refusal[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: də.ˈsaɪ.dəd rə.ˈfjuːz.l̩]

kifejezett visszautasítás

decided refusal[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: də.ˈsaɪ.dəd rə.ˈfjuːz.l̩]

nem fogad el visszautasítást

he will not take no for an answer[UK: hiː wɪl nɒt teɪk nəʊ fɔː(r) ən ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈhiː wɪl ˈnɑːt ˈteɪk ˈnoʊ ˈfɔːr ˈæn ˈæn.sər]

take no denial[UK: teɪk nəʊ dɪ.ˈnaɪəl] [US: ˈteɪk ˈnoʊ də.ˈnaɪəl]

nyers visszautasítás (átv)

snub[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

sértő visszautasítás

smack in the face[UK: smæk ɪn ðə feɪs] [US: ˈsmæk ɪn ðə ˈfeɪs]

váratlan visszautasítás

slap in the face[UK: slæp ɪn ðə feɪs] [US: sˈlæp ɪn ðə ˈfeɪs]

írás-visszautasítás főnév

deny write noun
[UK: dɪ.ˈnaɪ ˈraɪt] [US: də.ˈnaɪ ˈraɪt]

You can find it in:

UngarischEnglisch