Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

valóra vált bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
valóra vált

attain [attained, attained, attaining, attains]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈteɪn] [US: ə.ˈteɪn]

actualize [actualized, actualized, actualizing, actualizes] verb
[UK: ˈæk.tʃuə.laɪz] [US: ˈæk.tʃə.wə.ˌlaɪz]

bring to fruition[UK: brɪŋ tuː fruː.ˈɪʃ.n̩] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː fruː.ˈɪʃ.n̩]

valóra vált (szándékot) ige

achieve [achieved, achieved, achieving, achieves]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈtʃiːv] [US: ə.ˈtʃiːv]

valóra vált (vmit) ige

carry into effect verb
[UK: ˈkæ.ri ˈɪn.tə ɪ.ˈfekt] [US: ˈkæ.ri ˌɪn.ˈtuː ɪ.ˈfekt]

valóra váltható melléknév

attainable adjective
[UK: ə.ˈteɪ.nəb.l̩] [US: ə.ˈteɪ.nəb.l̩]

minden álma valóra vált melléknév

all her dreams have been realized adjective
[UK: ɔːl hɜː(r) driːmz həv biːn ˈrɪə.laɪzd] [US: ɔːl hər ˈdriːmz həv ˈbɪn ˈriː.ˌlaɪzd]

You can find it in:

UngarischEnglisch