Ungarisch-Englisch Wörterbuch » továbbá Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
továbbá határozószó

additionally adverb
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩ə.li] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩ə.li]

again adverb
[UK: ə.ˈɡen] [US: ə.ˈɡen]

by the same token adverb
[UK: baɪ ðə seɪm ˈtəʊkən] [US: baɪ ðə ˈseɪm ˈtoʊkən]

further adverb
[UK: ˈfɜː.ðə(r)] [US: ˈfɝː.ðər]

furthermore adverb
[UK: ˌfɜː.ðə.ˈmɔː(r)] [US: ˈfɝː.ðər.ˌmɔːr]

in addition adverb
[UK: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩]

in addition to[UK: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩ tuː] [US: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩ ˈtuː]

item adverb
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

more adverb
[UK: mɔː(r)] [US: ˈmɔːr]

over and above adverb
[UK: ˈəʊv.ə(r) ənd ə.ˈbʌv] [US: ˈoʊv.r̩ ænd ə.ˈbʌv]

plus adverb
[UK: plʌs] [US: ˈpləs]

továbbáll ige

abscond verb
[UK: əb.ˈskɒnd] [US: əb.ˈskɑːnd]

depart verb
[UK: dɪ.ˈpɑːt] [US: də.ˈpɑːrt]

move off verb
[UK: muːv ɒf] [US: ˈmuːv ˈɒf]

fogja magát és továbbáll

shake the dust from one's feet[UK: ʃeɪk ðə dʌst frəm wʌnz fiːt] [US: ˈʃeɪk ðə ˈdəst frəm wʌnz ˈfiːt]

ideje, hogy továbbálljunk

we must now be getting on[UK: wiː mʌst naʊ bi ˈɡet.ɪŋ ɒn] [US: ˈwiː ˈməst ˈnaʊ bi ˈɡet.ɪŋ ɑːn]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies