Ungarisch-Englisch Wörterbuch » toldat Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
toldat főnév

addendum noun
[UK: ə.ˈden.dəm] [US: ə.ˈde.dəm]

lengthening-piece noun
[UK: ˈleŋ.θən.ɪŋ piːs] [US: ˈleŋ.θən.ɪŋ ˈpiːs]

lengthening-tail noun
[UK: ˈleŋ.θən.ɪŋ teɪl] [US: ˈleŋ.θən.ɪŋ ˈteɪl]

nose noun
[UK: nəʊz] [US: noʊz]

rider noun
[UK: ˈraɪ.də(r)] [US: ˈraɪ.dər]

toldat melléknév

supplementary adjective
[UK: ˌsʌ.plɪ.ˈmen.tri] [US: ˌsʌ.plə.ˈmen.tə.ri]

toldat (váltón) főnév

allonge noun
[UK: ˈalɒndʒ] [US: ˈælɑːndʒ]

toldat cölöpveréshez

punch for ramming in a pile[UK: pʌntʃ fɔː(r) ˈræm.ɪŋ ɪn ə paɪl] [US: ˈpəntʃ ˈfɔːr ˈræm.ɪŋ ɪn ə ˈpaɪl]

toldatvitorla főnév

stud-sail noun
[UK: stʌd seɪl] [US: ˈstəd ˈseɪl]

stunsail noun
[UK: stˈʌnseɪl] [US: stˈʌnseɪl]

toldatvitorla (rúdvitorlához)

studdingsail[UK: ˈstʌdɪŋseɪl] [US: ˈstʌdɪŋseɪl]

asztaltoldat főnév

leaf, leaves noun
[UK: liːf liːvz] [US: ˈliːf ˈliːvz]

table-leaf noun
[UK: ˈteɪb.l̩ liːf] [US: ˈteɪb.l̩ ˈliːf]

csőtoldat főnév

ajutage noun
[UK: ˈadʒuːtɪdʒ] [US: ˈædʒuːɾɪdʒ]

connector (connection, connexion, connecter, connective) noun
[UK: kə.ˈnek.tə(r)] [US: kə.ˈnek.tər]

elektrolitoldat főnév

electrolyte solution◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈlek.trə.laɪt sə.ˈluːʃ.n̩] [US: ɪ.ˈlek.trə.laɪt sə.ˈluːʃ.n̩]

electrolytic solution noun

ezüstoldat főnév

starting-bath noun
[UK: ˈstɑːt.ɪŋ bɑːθ] [US: ˈstɑːrt.ɪŋ ˈbæθ]

forgó kéménytoldat

turn cap[UK: tɜːn kæp] [US: ˈtɝːn ˈkæp]

kéménysisak-toldat főnév

cowl noun
[UK: kaʊl] [US: ˈkaʊl]

kéménytoldat főnév

cowl◼◼◼ noun
[UK: kaʊl] [US: ˈkaʊl]

capital noun
[UK: ˈkæ.pɪ.təl] [US: ˈkæ.pə.təl]

mágnestoldat főnév

pole-force noun
[UK: pəʊl fɔːs] [US: poʊl ˈfɔːrs]

pole-piece noun
[UK: pəʊl piːs] [US: poʊl ˈpiːs]

pole-strap noun
[UK: pəʊl stræp] [US: poʊl ˈstræp]

nyéltoldat főnév

lengthening-rod noun
[UK: ˈleŋ.θən.ɪŋ rɒd] [US: ˈleŋ.θən.ɪŋ ˈrɑːd]

oszlopos toldatrész

columnal[UK: kˈɒlʌmnəl] [US: kˈɑːlʌmnəl]

tetőtoldat főnév

penthouse noun
[UK: ˈpent.haʊs] [US: ˈpent.ˌhɑːws]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies