Ungarisch-Englisch Wörterbuch » tiszteletreméltó Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
tiszteletreméltó melléknév

respectable◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

venerable◼◼◼ adjective
[UK: ˈve.nə.rəb.l̩] [US: ˈve.nə.rəb.l̩]

honorable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl] [US: ˈɑː.nə.rə.bəl]

tiszteletreméltó melléknév
GB

honourable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

tiszteletreméltó melléknév

reputable◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.pjʊ.təb.l̩] [US: ˈre.pjə.təb.l̩]

tiszteletreméltóság főnév

respectability◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˌspek.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ri.ˌspek.tə.ˈbɪ.lə.ti]

venerability◼◻◻ noun
[UK: ˌvɛnərəˈbɪlɪti ] [US: ˌvɛnərəˈbɪlɪti ]

respectableness noun
[UK: rɪsˈpɛktəblnəs ] [US: rɪˈspɛktəbəlnəs ]

venerableness noun
[UK: ˈvɛnərəblnəs ] [US: ˈvɛnərəbəlnəs ]

tiszteletreméltóságok főnév

respectabilities◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˌspek.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪz] [US: rɪ.ˌspek.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪz]

megvan a maga tiszteletreméltó helye (vmben)

have a niche in something[UK: həv ə nɪtʃ ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈnɪtʃ ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies