Ungarisch-Englisch Wörterbuch » tevékenység Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
tevékenység főnév

activity◼◼◼ noun
[UK: æk.ˈtɪ.və.ti] [US: æk.ˈtɪ.və.ti]

operation◼◼◼ noun
[UK: ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

action◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

agency◼◼◻ noun
[UK: ˈeɪ.dʒən.si] [US: ˈeɪ.dʒən.si]

function◼◼◻ noun
[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]

pursuit◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈsjuːt] [US: pər.ˈsuːt]

work◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

game◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪm] [US: ˈɡeɪm]

interpretership noun
[UK: ɪnˈtɜːprɪtəʃɪp ] [US: ɪnˈtɜrprətərʃɪp ]

mercantilism noun
[UK: mərˈk.æn.tə.ˌlɪ.zəm] [US: mərˈk.æn.tə.ˌlɪ.zəm]

operosity noun
[UK: ˌɒpərˈɒsɪti] [US: ˌɑːpɚrˈɑːsɪɾi]

shit noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

strenuosity noun
[UK: strˌenjuːˈɒsɪti] [US: strˌenjuːˈɑːsɪɾi]

tevékenység, amit valaki szeret, vagy amiben jó főnév

cup of tea noun
[UK: kʌp əv tiː] [US: kʌp əv ˈtiː]

tevékenység középpontja főnév

metropolis noun
[UK: mə.ˈtrɒ.pə.lɪs] [US: mə.ˈtrɑː.pə.ləs]

tevékenység lehetősége főnév

inning noun
[UK: ˈɪn.ɪŋ] [US: ˈɪn.ɪŋ]

tevékenység évei

working life[UK: ˈwɜːk.ɪŋ laɪf] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ˈlaɪf]

tevékenységek

activities◼◼◼[UK: æk.ˈtɪ.və.tiz] [US: æk.ˈtɪ.və.tiz]

actions◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩z] [US: ˈæk.ʃn̩z]

tevékenységi központ

ganglia[UK: ˈɡæŋ.ɡlɪə] [US: ˈɡæŋ.ɡliə]

ganglion noun
[UK: ˈɡæŋ.ɡlɪən] [US: ˈɡæŋ.ɡlɪən]

tevékenységi terület főnév

field noun
[UK: fiːld] [US: ˈfiːld]

tevékenységre serkent

galvanize into action[UK: ˈɡæl.və.naɪz ˈɪn.tə ˈæk.ʃn̩] [US: ˈɡæl.və.ˌnaɪz ˌɪn.ˈtuː ˈæk.ʃn̩]

tevékenységében akadályoz vkt

put a stopper on somebody's activities[UK: ˈpʊt ə ˈstɒ.pə(r) ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di æk.ˈtɪ.və.tiz] [US: ˈpʊt ə ˈstɑː.pər ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di æk.ˈtɪ.və.tiz]

tevékenységében gátol vkt

put a stopper on somebody's activities[UK: ˈpʊt ə ˈstɒ.pə(r) ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di æk.ˈtɪ.və.tiz] [US: ˈpʊt ə ˈstɑː.pər ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di æk.ˈtɪ.və.tiz]

tevékenységét (vm)lyen területre korlátozza

confine oneself to doing something[UK: kən.ˈfaɪn wʌn.ˈself tuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: kən.ˈfaɪn wʌn.ˈself ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

a rendszer ellen irányuló felforgató tevékenység

subversionary adjective
[UK: səbvˈɜːʃənəri] [US: səbvˈɜːʒənˌeri]

subverter noun
[UK: sʌbˈvɜːtə ] [US: səbˈvɜrtər ]

alaptevékenység főnév

core activity◼◼◼ noun

ellentevékenység főnév

counteraction◼◼◻ noun
[UK: ˌkaʊn.tə.ˈræk.ʃn̩] [US: ˌkaʊn.tə.ˈræk.ʃn̩]

interference noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə.rəns] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪ.rəns]

opposition noun
[UK: ˌɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

emberi tevékenység főnév

act noun
[UK: ækt] [US: ˈækt]

feladja üzleti tevékenységét

go out of business◼◼◼

tevékenység

core business◼◼◼[UK: kɔː(r) ˈbɪz.nəs] [US: ˈkɔːr ˈbɪz.nəs]

tevékenység főnév

main activity◼◼◼ noun

gazdasági tevékenység ösztönzése befektetéssel

pump-priming[UK: pʌmp ˈpraɪm.ɪŋ] [US: ˈpəmp ˈpraɪm.ɪŋ]

gyalogos harctevékenység melléknév

dismounted adjective
[UK: ˌdɪs.ˈmaʊn.tɪd] [US: dɪ.ˈsmaʊn.təd]

hangadás (tevékenység) főnév

voice◼◼◼ noun
[UK: vɔɪs] [US: ˌvɔɪs]

harctevékenység főnév

actions◼◻◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩z] [US: ˈæk.ʃn̩z]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies