Ungarisch-Englisch Wörterbuch » teljesítmény Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
teljesítmény

performance◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

power◼◼◼ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

capacity◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: kə.ˈpæ.sə.ti]

efficiency◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ə.ˈfɪ.ʃən.si]

output◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]

accomplishment◼◻◻ noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənt] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənt]

achievement◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtʃiːv.mənt] [US: ə.ˈtʃiːv.mənt]

effect◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈfekt] [US: ɪ.ˈfekt]

efficacy◼◻◻ noun
[UK: ˈe.fɪk.ə.si] [US: ˈe.fɪˌk.æ.si]

going◼◻◻ noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈɡoʊɪŋ]

record◼◻◻ noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

throughput◼◻◻ noun
[UK: ˈθruː.pʊt] [US: ˈθruː.pʊt]

yield◼◻◻ noun
[UK: jiːld] [US: ˈjiːld]

efficacity noun
[UK: ˌefɪkˈasɪti] [US: ˌefɪkˈæsɪɾi]

level of norm

turning out noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈaʊt]

teljesítmény elektronika

power electronics[UK: ˈpaʊə(r) ˌɪ.lek.ˈtrɒ.nɪks] [US: ˈpaʊər ə.ˌlek.ˈtrɑː.nɪks]

teljesítmény garantálás

guaranteeing power[UK: ˌɡæ.rən.ˈtiːɪŋ ˈpaʊə(r)] [US: ˌɡe.rən.ˈtiːɪŋ ˈpaʊər]

teljesítményben felülmúl ige

outperfom◼◼◻ verb

teljesítményben felülmúl (vk, (vm) másikat) ige

outperform verb
[UK: ˌaʊt.pə.ˈfɔːm] [US: ˈaʊt.pər.ˌfɔːrm]

teljesítménybér főnév

piece rate◼◼◼ noun
[UK: piːs reɪt] [US: ˈpiːs ˈreɪt]

efficiency wage noun

teljesítménybér-rendszer főnév

piece-rate system noun

teljesítményegység főnév

power unit noun
[UK: ˈpaʊə(r) ˈjuː.nɪt] [US: ˈpaʊər ˈjuː.nət]

teljesítmények

accomplishments◼◼◼[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənts] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənts]

teljesítményerősítő főnév

power amplifier◼◼◼ noun
[UK: ˈpaʊə(r) ˈæm.plɪ.faɪə(r)] [US: ˈpaʊər ˈæm.plə.ˌfaɪər]

teljesítményfokozat főnév

power stage noun

teljesítményi minősítés

merit rating[UK: ˈme.rɪt ˈreɪt.ɪŋ] [US: ˈme.rət ˈreɪt.ɪŋ]

teljesítménymérő főnév
vill

power-meter noun
[UK: ˈpaʊə(r) ˈmiː.tə(r)] [US: ˈpaʊər ˈmiː.tər]

teljesítményreaktor főnév

power reactor noun
[UK: ˈpaʊə(r) rɪ.ˈæk.tə(r)] [US: ˈpaʊər ri.ˈæk.tər]

teljesítményszabályozás főnév
műsz

power-control noun
[UK: ˈpaʊə(r) kən.ˈtrəʊl] [US: ˈpaʊər kənˈtroʊl]

teljesítményt fokoz

soup up[UK: suːp ʌp] [US: ˈsuːp ʌp]

teljesítménytényező főnév
vill

power factor◼◼◼ noun

teljesítménytényező javítás

Power Factor Correction (PFC)

teljesítményvizsgálat főnév

performance test◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns ˈtest] [US: pər.ˈfɔːr.məns ˈtest]

teljesítményértékelés főnév

performance evaluation◼◼◼ noun

teljesítményű kábel

small-capacity[UK: smɔːl kə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˈsmɒl kə.ˈpæ.sə.ti]

a motor optimális teljesítményének biztosítására főnév

tune-up noun
[UK: tjuːn ʌp] [US: ˈtuːn ʌp]

AC teljesítményszabályozó

ac power controller

adó vivőhullám-teljesítménye

unmodulated power of the transmitter[UK: ˌʌnˈmɒdjʊleɪtɪd ˈpaʊər əv ðə trænzˈmɪtə ] [US: ʌnˈmɔʤjuleɪtɪd ˈpaʊər əv ðə trænˈsmɪtər ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies