Ungarisch-Englisch Wörterbuch » talál Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
talál ige

find (found, found)◼◼◼ verb
[UK: faɪnd faʊnd faʊnd] [US: ˈfaɪnd ˈfaʊnd ˈfaʊnd]

hit (hit, hit)◼◼◻ verb
[UK: hɪt hɪt hɪt] [US: ˈhɪt ˈhɪt ˈhɪt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

meet◼◻◻ verb
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

pick up◼◻◻ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

get home verb
[UK: ˈɡet həʊm] [US: ˈɡet hoʊm]

hit home verb
[UK: hɪt həʊm] [US: ˈhɪt hoʊm]

hit the mark verb
[UK: hɪt ðə mɑːk] [US: ˈhɪt ðə ˈmɑːrk]

strike home verb
[UK: straɪk həʊm] [US: ˈstraɪk hoʊm]

talál egy helyettest

find a deputy[UK: faɪnd ə ˈde.pjʊ.ti] [US: ˈfaɪnd ə ˈde.pjə.ti]

talál egy kis időt az olvasásra

get in some reading[UK: ˈɡet ɪn sʌm ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈɡet ɪn ˈsəm ˈriːd.ɪŋ]

találat főnév

hit◼◼◼ noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

match◼◼◻ noun
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

találati arány

hit ratio[UK: hɪt ˈreɪ.ʃɪəʊ] [US: ˈhɪt ˈreɪ.ʃiˌo.ʊ]

találati valószínűség

hit probability[UK: hɪt ˌprɒ.bə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˈhɪt ˌprɑː.bə.ˈbɪ.lə.ti]

hitting noun
[UK: ˈhɪt.ɪŋ] [US: ˈhɪt.ɪŋ]

találatjelző főnév

marker noun
[UK: ˈmɑːkə(r)] [US: ˈmɑːrkər]

találatok számát jelző lap

card[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

találatot ér el

nick[UK: nɪk] [US: ˈnɪk]

score a hit[UK: skɔː(r) ə hɪt] [US: ˈskɔːr ə ˈhɪt]

Találd ki, ki vagyok?

Guess who I am?[UK: ɡes huː ˈaɪ əm] [US: ˈɡes ˈhuː ˈaɪ ˈæm]

Találd ki, mi vagyok?

Guess what I am?[UK: ɡes ˈwɒt ˈaɪ əm] [US: ˈɡes ˈhwʌt ˈaɪ ˈæm]

találgat ige

guess◼◼◼ verb
[UK: ɡes] [US: ˈɡes]

conjecture◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈdʒek.tʃə(r)] [US: kən.ˈdʒek.tʃər]

ettle verb
[UK: ˈetəl] [US: ˈeɾəl]

guess what verb

i guess verb

i guess … verb
[UK: ˈaɪ ɡes] [US: ˈaɪ ˈɡes]

make a guess verb
[UK: ˈmeɪk ə ɡes] [US: ˈmeɪk ə ˈɡes]

találgat (vmit) ige

guess at something verb
[UK: ɡes ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡes ət ˈsʌm.θɪŋ]

make guesses as to a(n) … verb
[UK: ˈmeɪk ˈɡe.sɪz əz tuː ən] [US: ˈmeɪk ˈɡe.səz ˈæz ˈtuː ˈæn]

találgatás főnév

conjecture◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdʒek.tʃə(r)] [US: kən.ˈdʒek.tʃər]

guess◼◼◼ noun
[UK: ɡes] [US: ˈɡes]

guessing◼◼◻ noun
[UK: ˈɡes.ɪŋ] [US: ˈɡes.ɪŋ]

guess what noun

i guess noun

i guess … noun
[UK: ˈaɪ ɡes] [US: ˈaɪ ˈɡes]

találgató főnév

guesser noun
[UK: ˈɡe.sə(r)] [US: ˈɡe.sər]

található

located◼◼◼ noun adjective
[UK: ləʊˈk.eɪ.tɪd] [US: loʊˈk.eɪ.tɪd]

be found◼◼◻ adjective
[UK: bi faʊnd] [US: bi ˈfaʊnd]

obtainable adjective
[UK: əb.ˈteɪ.nəb.l̩] [US: əb.ˈteɪ.nəb.l̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies