Ungarisch-Englisch Wörterbuch » szűken mért élelem (átv) Bedeutung in Englisch

Showing results for szűken miért élelem (átv)

Search instead for szűken mért élelem (átv)
UngarischEnglisch
szűken mért élelem (átv)

skimpy meal[UK: ˈskɪm.pi miːl] [US: ˈskɪm.pi ˈmiːl]

szűken mért (átv)

skimpy[UK: ˈskɪm.pi] [US: ˈskɪm.pi]

szűken mér (átv)

give short weight[UK: ɡɪv ʃɔːt weɪt] [US: ˈɡɪv ˈʃɔːrt ˈweɪt]

skimp[UK: skɪmp] [US: ˈskɪmp]

sovány élelem (átv)

skimpy meal[UK: ˈskɪm.pi miːl] [US: ˈskɪm.pi ˈmiːl]

szűken határozószó

narrowly◼◼◼ adverb
[UK: ˈnæ.rəʊ.li] [US: ˈnæro.ʊ.li]

tight◼◻◻ adverb
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

tightly◼◻◻ adverb
[UK: ˈtaɪt.li] [US: ˈtaɪt.li]

close adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

scantly adverb
[UK: ˈskæntli ] [US: ˈskæntli ]

miért főnév

why◼◼◼ adverb
[UK: waɪ] [US: ˈwaɪ]

for what◼◻◻ adverb
[UK: fɔː(r) ˈwɒt] [US: ˈfɔːr ˈhwʌt]

wherefore◼◻◻ noun
[UK: ˈweə.fɔː(r)] [US: ˈweə.fɔːr]

Miért? határozószó

What for? adverb
[UK: ˈwɒt fɔː(r)] [US: ˈhwʌt ˈfɔːr]

Wherefore? adverb
[UK: ˈweə.fɔː(r)] [US: ˈweə.fɔːr]

Why so? adverb
[UK: waɪ ˈsəʊ] [US: ˈwaɪ ˈsoʊ]

Why? adverb
[UK: waɪ] [US: ˈwaɪ]

élelem főnév

food◼◼◼ noun
[UK: fuːd] [US: ˈfuːd]

meat◼◻◻ noun
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

stores◼◻◻ noun
[UK: stɔːz] [US: ˈstɔːrz]

victual◼◻◻ noun
[UK: ˈvɪt.l̩] [US: ˈvɪt.l̩]

victuals◼◻◻ noun
[UK: ˈvɪt.l̩z] [US: ˈvɪt.l̩z]

aliment noun
[UK: ˈæ.lɪ.mənt] [US: ˈæ.lɪ.mənt]

assimilable adjective
[UK: ə.ˈsɪ.mə.ləb.l̩] [US: ə.ˈsɪ.mə.ləb.l̩]

comestible noun
[UK: kə.ˈme.stəb.l̩] [US: kə.ˈme.stəb.l̩]

jock noun
[UK: dʒɒk] [US: ˈdʒɑːk]

nutriment noun
[UK: ˈnjuː.trɪ.mənt] [US: ˈnjuː.trɪ.mənt]

nutrition noun
[UK: njuː.ˈtrɪʃ.n̩] [US: nuː.ˈtrɪʃ.n̩]

toke noun
[UK: tˈəʊk] [US: tˈoʊk]

viandry noun
[UK: vˈaɪəndri] [US: vˈaɪəndri]

viands noun
[UK: ˈvaɪəndz] [US: ˈvaɪəndz]

victualage noun
[UK: vˈɪktʃuːˌalɪdʒ] [US: vˈɪktʃuːˌælɪdʒ]

vittles noun
[UK: ˈvɪ.təlz] [US: ˈvɪ.təlz]

élelem med főnév

nutritient noun

(átv)

good-natured ass[UK: ɡʊd ˈneɪ.tʃərd æs] [US: ˈɡʊd ˈneɪ.tʃərd ˈæs]

see about something[UK: ˈsiː ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsiː ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

show drink[UK: ʃəʊ drɪŋk] [US: ˈʃoʊ ˈdrɪŋk]

the wind is down[UK: ðə wɪnd ɪz daʊn] [US: ðə wɪnd ˈɪz ˈdaʊn]

this does not pertain to my office[UK: ðɪs dʌz nɒt pə.ˈteɪn tuː maɪ ˈɒf.ɪs] [US: ðɪs ˈdəz ˈnɑːt pər.ˈteɪn ˈtuː ˈmaɪ ˈɑːf.əs]

this is for your private ear[UK: ðɪs ɪz fɔː(r) jɔː(r) ˈpraɪ.vɪt ɪə(r)] [US: ðɪs ˈɪz ˈfɔːr ˈjɔːr ˈpraɪ.vət ˈɪr]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies