Ungarisch-Englisch Wörterbuch » színielőadás Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
színielőadás főnév

play◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

show◼◻◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

dramatic performance noun
[UK: drə.ˈmæ.tɪk pə.ˈfɔː.məns] [US: drə.ˈmæ.tɪk pər.ˈfɔːr.məns]

representation noun
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

színielőadást tart ige

barnstorm verb
[UK: ˈbɑːn.stɔːm] [US: ˈbɑːrn.ˌstɔːrm]

You can find it in:

UngarischEnglisch