Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

szándékozik bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
szándékozik ige

intend [intended, intended, intending, intends]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈtend] [US: ˌɪn.ˈtend]

mean [meant, meant, meaning, means]◼◼◻ irregular verb
[UK: miːn ment ment] [US: ˈmiːn ˈment ˈment]

purpose [purposed, purposed, purposing, purposes]◼◼◻ verb
[UK: ˈpɜː.pəs] [US: ˈpɝː.pəs]

aim [aimed, aimed, aiming, aims]◼◼◻ verb
[UK: eɪm] [US: ˈeɪm]

intending◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈtend.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈtend.ɪŋ]

contemplate [contemplated, contemplated, contemplating, contemplates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒn.təm.pleɪt] [US: ˈkɑːn.təm.ˌplet]

have in view verb
[UK: həv ɪn vjuː] [US: həv ɪn ˈvjuː]

intend to verb

mean to verb

szándékozik (valamit) tenni ige

seek [sought, sought, seeking, seeks]◼◼◼ irregular verb
[UK: siːk ˈsɔːt ˈsɔːt] [US: ˈsiːk ˈsɔːt ˈsɔːt]

have thoughts of doing something verb
[UK: həv ˈθɔːts əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈθɔːts əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

intend to do something verb
[UK: ɪn.ˈtend tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈtend ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

propose doing something verb
[UK: prə.ˈpəʊz ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: prəˈpoʊz ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

propose to do something verb
[UK: prə.ˈpəʊz tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: prəˈpoʊz ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szándékozik (valamit) csinálni ige

be going to do something verb
[UK: bi ˈɡəʊɪŋ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈɡoʊɪŋ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szándékozik (valamit) megtenni ige

aim at doing something verb
[UK: eɪm ət ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈeɪm ət ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

aim to do something verb
[UK: eɪm tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈeɪm ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

be poised to do something verb
[UK: bi pɔɪzd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌpɔɪzd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

design to do something verb
[UK: dɪ.ˈzaɪn tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈzaɪn ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szándékozik (valamit) ige

allot upon something verb
[UK: ə.ˈlɒt ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈlɑːt ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

szándékozik megtenni ige

intend to do◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈtend tuː duː] [US: ˌɪn.ˈtend ˈtuː ˈduː]

szándékozik megtenni (valamit) ige

be poised to do something verb
[UK: bi pɔɪzd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌpɔɪzd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szándékozik tenni (valamit) ige

sought◼◼◼ verb
[UK: ˈsɔːt] [US: ˈsɔːt]

bizonyítani szándékozik

purport[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

tenni szándékozikvalamit

purport to do something[UK: pə.ˈpɔːt tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]