Ungarisch-Englisch Wörterbuch » szándék Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
szándék főnév

intention◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈten.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈten.tʃn̩]

design◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪn] [US: də.ˈzaɪn]

determination◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: də.ˌtər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

intent◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈtent] [US: ˌɪn.ˈtent]

mind◼◼◻ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

purpose◼◼◻ noun
[UK: ˈpɜː.pəs] [US: ˈpɝː.pəs]

thought◼◼◻ noun
[UK: ˈθɔːt] [US: ˈθɔːt]

will (volition)◼◼◻ noun
[UK: wɪl] [US: wɪl]

will be◼◼◻ noun
[UK: wɪl bi] [US: wɪl bi]

aim◼◻◻ noun
[UK: eɪm] [US: ˈeɪm]

counsel◼◻◻ noun
[UK: ˈkaʊn.sl̩] [US: ˈkaʊn.sl̩]

meaning◼◻◻ noun
[UK: ˈmiːn.ɪŋ] [US: ˈmiːn.ɪŋ]

motive◼◻◻ noun
[UK: ˈməʊ.tɪv] [US: ˈmoʊ.tɪv]

notion◼◻◻ noun
[UK: ˈnəʊʃ.n̩] [US: ˈnoʊʃ.n̩]

object◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈdʒekt] [US: ˈɑːb.dʒekt]

object to◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈdʒekt tuː] [US: ˈɑːb.dʒekt ˈtuː]

objective◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈdʒek.tɪv] [US: əb.ˈdʒek.tɪv]

resolution◼◻◻ noun
[UK: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

resolve◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɒlv] [US: ri.ˈzɑːlv]

drift noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

intendment noun
[UK: ɪnˈtɛndmənt ] [US: ɪnˈtɛndmənt ]

motion noun
[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

pourpose noun
[UK: pˈɔːpəʊz] [US: pˈoːrpoʊz]

prepense noun
[UK: prɪ.ˈpens] [US: prɪ.ˈpens]

pretence noun
[UK: prɪ.ˈtens] [US: prɪ.ˈtens]

purport noun
[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

tenor noun
[UK: ˈte.nə(r)] [US: ˈte.nər]

whereabouts noun
[UK: ˌweər.ə.ˈbaʊts] [US: ˌhwer.ə.ˈbaʊts]

szándék főnév
táj

ettle noun
[UK: ˈetəl] [US: ˈeɾəl]

szándék közlése főnév

showdown noun
[UK: ˈʃəʊ.daʊn] [US: ˈʃoʊ.daʊn]

szándék nélküli melléknév

involuntary adjective
[UK: ɪn.ˈvɒ.lən.tri] [US: ɪn.ˈvɑː.lən.ˌte.ri]

szándéka (vmit) megtenni ige

be intent on doing something verb
[UK: bi ɪn.ˈtent ɒn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌɪn.ˈtent ɑːn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

szándéka (vmit) tenni ige

be intent on doing something verb
[UK: bi ɪn.ˈtent ɒn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌɪn.ˈtent ɑːn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

szándékaiban habozó

be infirm of purpose[UK: bi ɪn.ˈfɜːm əv ˈpɜː.pəs] [US: bi ˌɪn.ˈfɝːm əv ˈpɝː.pəs]

szándékaiban határozatlan

be infirm of purpose[UK: bi ɪn.ˈfɜːm əv ˈpɜː.pəs] [US: bi ˌɪn.ˈfɝːm əv ˈpɝː.pəs]

szándékaiban ingadozó

be infirm of purpose[UK: bi ɪn.ˈfɜːm əv ˈpɜː.pəs] [US: bi ˌɪn.ˈfɝːm əv ˈpɝː.pəs]

szándékaiban tétovázó

be infirm of purpose[UK: bi ɪn.ˈfɜːm əv ˈpɜː.pəs] [US: bi ˌɪn.ˈfɝːm əv ˈpɝː.pəs]

szándéknyilatkozat főnév

letter of intent (LOF)◼◼◼ noun
[UK: ˈle.tə(r) əv ɪn.ˈtent] [US: ˈle.tər əv ˌɪn.ˈtent]

letter of intent (LOI)◼◼◼

declaration of intent◼◻◻ noun
[UK: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩ əv ɪn.ˈtent] [US: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩ əv ˌɪn.ˈtent]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies