Ungarisch-Englisch Wörterbuch » rendelés Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
rendelés főnév

order◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

orders◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.dəz] [US: ˈɔːr.dərz]

ordering◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.dər.ɪŋ] [US: ˈɔːr.dər.ɪŋ]

ordinance noun
[UK: ˈɔː.dɪ.nəns] [US: ˈɔːr.də.nəns]

reservation noun
[UK: ˌre.zə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌre.zər.ˈveɪʃ.n̩]

rendelés (orvosi) főnév

consulting hours noun
[UK: kən.ˈsʌlt.ɪŋ ˈaʊəz] [US: kən.ˈsəlt.ɪŋ ˈaʊərz]

consulting-hours noun
[UK: kən.ˈsʌlt.ɪŋ ˈaʊəz] [US: kən.ˈsəlt.ɪŋ ˈaʊərz]

rendelés azonosító

order id

rendelés feldolgozása

order processing

rendelés szerint

made to measure[UK: ˈmeɪd tuː ˈme.ʒə(r)] [US: ˈmeɪd ˈtuː ˈme.ʒər]

rendelések beérkeztek

orders received

rendelések naponta házhozszállítva

families supplied daily[UK: ˈfæ.mə.lɪz sə.ˈplaɪd ˈdeɪ.li] [US: ˈfæ.mə.liz sə.ˈplaɪd ˈdeɪ.li]

rendelésfelvétel főnév

booking of an order noun

taking orders noun

rendelési melléknév

ordering◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.dər.ɪŋ] [US: ˈɔːr.dər.ɪŋ]

rendelési idő

consultation hours[UK: ˌkɒnsl.ˈteɪʃ.n̩ ˈaʊəz] [US: ˌkɑːn.səl.ˈteɪʃ.n̩ ˈaʊərz]

consulting hours[UK: kən.ˈsʌlt.ɪŋ ˈaʊəz] [US: kən.ˈsəlt.ɪŋ ˈaʊərz]

rendelésigazolás főnév

order confirmation noun

rendeléskor fizetendő

cash with order[UK: kæʃ wɪð ˈɔː.də(r)] [US: ˈkæʃ wɪθ ˈɔːr.dər]

rendeléskövetés

order tracking

rendelésre, mérték után készült ruha

custom clothes[UK: ˈkʌ.stəm kləʊðz] [US: ˈkʌ.stəm kloʊðz]

rendelésre dolgozó

custom[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

rendelésre dolgozó iparos

jobbing workman[UK: ˈdʒɒb.ɪŋ ˈwɜːk.mən] [US: ˈdʒɒb.ɪŋ ˈwɝːk.mən]

rendelésre gyártott

custom[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

custom-built adjective
[UK: ˈkʌ.stəm bɪlt] [US: ˈkʌ.stəm ˈbɪlt]

rendelésre készített

bespoken adjective
[UK: bɪ.ˈspəʊkən] [US: bɪˈspo.ʊkən]

custom[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

rendelésre készített ruha melléknév

custom adjective
[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

rendelésre készült

custom-made adjective
[UK: ˈkʌ.stəm ˈmeɪd] [US: ˈkʌ.stəm ˈmeɪd]

custom-tailored[UK: ˈkʌ.stəm ˈteɪ.ləd] [US: ˈkʌ.stəm ˈteɪ.lərd]

made to order[UK: ˈmeɪd tuː ˈɔː.də(r)] [US: ˈmeɪd ˈtuː ˈɔːr.dər]

made-to-order adjective
[UK: ˈmeɪd tuː ˈɔː.də(r)] [US: ˈmeɪd ˈtuː ˈɔːr.dər]

tailored[UK: ˈteɪ.ləd] [US: ˈteɪ.lərd]

rendelésre végzett munka

done on commission[UK: dʌn ɒn kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈdən ɑːn kə.ˈmɪʃ.n̩]

jobbing noun
[UK: ˈdʒɒb.ɪŋ] [US: ˈdʒɒb.ɪŋ]

rendelésszám főnév

order number◼◼◼ noun

rendelést ad fel vknek (vmre)

indent on somebody for something[UK: ɪn.ˈdent ɒn ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈdent ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

rendelést teljesít

execute an order[UK: ˈek.sɪ.kjuːt ən ˈɔː.də(r)] [US: ˈek.sə.ˌkjuːt ˈæn ˈɔːr.dər]

fill an order[UK: fɪl ən ˈɔː.də(r)] [US: ˈfɪl ˈæn ˈɔːr.dər]

rendelésállomány főnév

order backlog noun

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies