Ungarisch-Englisch Wörterbuch » pletykafészek Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
pletykafészek

gossipmonger◼◼◼

scandal-monger◼◼◼ noun
[UK: ˈskæn.dl̩ ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈskæn.dl̩ ˈmʌŋ.ɡər]

blabbermouth noun
[UK: ˈblæ.bə.maʊθ] [US: ˈblæ.bə.maʊθ]

mewsmonger noun
[UK: mjˈuːsmʌŋɡə] [US: mjˈuːsmˌɑːŋɡɚ]

news-monger noun
[UK: njuːz ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈnuːz ˈmʌŋ.ɡər]

prattle-basket noun
[UK: ˈpræt.l̩ ˈbɑː.skɪt] [US: ˈpræt.l̩ ˈbæ.skət]

tale-bearer noun
[UK: teɪl ˈbeə.rə(r)] [US: ˈteɪl ˈbe.rər]

talebearer noun
[UK: ˈteɪl.ˌbeə.rə] [US: ˈteɪl.ˌbe.rər]

talecarrier noun
[UK: tˈeɪlkəriə] [US: tˈeɪlkərɪɚ]

talemonger noun
[UK: tˈeɪlmʌŋɡə] [US: tˈeɪlmˌɑːŋɡɚ]

telltale noun
[UK: ˈtel.teɪl] [US: ˈtel.ˌtel]

wag-tongue noun
[UK: wæɡ tʌŋ] [US: ˈwæɡ ˈtəŋ]

whispering-gallery noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ ˈɡæ.lə.ri] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ ˈɡæ.lə.ri]

pletykafészek (átv) főnév

gossip (person)◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.səp]

gossiper noun
[UK: ˈɡɑː.sə.pə(r)] [US: ˈɡɑː.sə.pər]

öreg pletykafészek

gossipy old woman[UK: ˈɡɒ.sɪp əʊld ˈwʊ.mən] [US: ˈɡɑː.sə.pi oʊld ˈwʊ.mən]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies