Ungarisch-Englisch Wörterbuch » pörget Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
pörget ige

twirl◼◼◼ verb
[UK: twɜːl] [US: ˈtwɝːl]

spin (span, spun)◼◼◻ verb
[UK: spɪn spʌn spʌn] [US: ˈspɪn ˈspən ˈspən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

spin (spun, spun)◼◼◻ verb
[UK: spɪn spʌn spʌn] [US: ˈspɪn ˈspən ˈspən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

revolve◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈvɒlv] [US: ri.ˈvɑːlv]

whirl◼◻◻ verb
[UK: wɜːl] [US: ˈwɝːl]

birl verb
[UK: bˈɜːl] [US: bˈɜːl]

race verb
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

screw verb
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

pörgetett golyó

screw[UK: skruː] [US: ˈskruː]

pörgetett labda főnév

spinner noun
[UK: ˈspɪ.nə(r)] [US: ˈspɪ.nər]

pörgetett labdákat adó játékos

spin-bowler[UK: spɪn ˈbəʊ.lə(r)] [US: ˈspɪn ˈboʊ.lə(r)]

pörgetett ütés

drive[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]

pörgettyű főnév

gyroscope◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp]

teetotum◼◼◼ noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

top◼◼◼ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

gimbal noun
[UK: ɡˈɪmbəl] [US: ɡˈɪmbəl]

gyro noun
[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyrostat noun
[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ.stæt] [US: ˈdʒaɪ.rə.stæt]

whirling top noun
[UK: ˈwɜːl.ɪŋ tɒp] [US: ˈwɝːl.ɪŋ ˈtɑːp]

pörgettyű (delejtűn) főnév

sight-vane noun
[UK: saɪt veɪn] [US: ˈsaɪt ˈveɪn]

pörgettyűjáték főnév

teetotum noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

pörgettyűnyomaték melléknév

gyroscopic adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs melléknév
fiz

gyroscopic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs csiga

gyroscope top[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp tɒp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp ˈtɑːp]

pörgettyűs egysínű vasúti kocsi

gyro-car[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ kɑː(r)] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈkɑːr]

pörgettyűs iránytű

directional gyro[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyro-comprass[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

turbine-compass[UK: ˈtɜː.baɪn ˈkʌm.pəs] [US: ˈtɝː.baɪn ˈkʌm.pəs]

pörgettyűs kormánygép rep

gyropilot[UK: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət] [US: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət]

pörgettyűs lövegirányzék

gyro gunsight[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ ˈɡʌn.saɪt] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈɡʌn.saɪt]

pörgettyűs műláthatár

gyro-horizon[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ hə.ˈraɪz.n̩] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ hə.ˈraɪz.n̩]

pörgettyűs tájoló

directional gyro[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

pörgetve üti a labdát

give a spin to the ball[UK: ɡɪv ə spɪn tuː ðə bɔːl] [US: ˈɡɪv ə ˈspɪn ˈtuː ðə ˈbɒl]

pörgetés főnév

rotation noun
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

twirl noun
[UK: twɜːl] [US: ˈtwɝːl]

twist noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

aszimmetrikus pörgettyű

asymmetrical top[UK: ˌeɪ.sɪ.ˈme.trɪk.l̩ tɒp] [US: ˌe.sə.ˈme.trɪk.l̩ ˈtɑːp]

felpörget ige

rev◼◼◼ verb
[UK: rev] [US: ˈrev]

liven up verb

vroom verb

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies