Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

okostóni bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
okostóni főnév

smartass◼◼◼ noun
[UK: smˈɑːtas] [US: smˈɑːrɾæs]

wise-ass◼◼◻ noun
[UK: waɪz æs] [US: ˈwaɪz ˈæs]

wiseguy◼◼◻ noun
[UK: ˈwaɪz.ˌɡaɪ] [US: ˈwaɪz.ˌɡaɪ]

smart aleck noun
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

smart arse noun
[UK: smɑːt ɑːs] [US: ˈsmɑːrt æs]

smart ass noun
[UK: smɑːt æs] [US: ˈsmɑːrt ˈæs]

smart boots noun
[UK: smɑːt buːts] [US: ˈsmɑːrt ˈbuːts]

smart guy noun
[UK: smɑːt ɡaɪ] [US: ˈsmɑːrt ˈɡaɪ]

smartarse noun
[UK: smˈɑːtɑːs] [US: smˈɑːrɾɑːrs]

smarty pants noun
[UK: smˈɑːti pˈants] [US: smˈɑːrɾi pˈænts]

know-it-all [know-it-alls]◼◼◻ noun
[UK: nəʊ ɪt ɔːl] [US: ˈnoʊ ˈɪt ɔːl]

Okos Tóni

banana split[UK: bə.ˈnɑː.nə splɪt] [US: bə.ˈnæ.nə ˈsplɪt]

You can find it in:

UngarischEnglisch