Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

nem rokonszenves bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
nem rokonszenves melléknév

unappealing◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈpiːl.ɪŋ] [US: ˌʌ.nə.ˈpiːl.ɪŋ]

uncongenial◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈdʒiː.nɪəl] [US: ˌʌnk.ən.ˈdʒiː.nɪəl]

unlovable adjective
[UK: ʌn.ˈlʌ.vəb.l̩] [US: ʌn.ˈlʌ.vəb.l̩]

unloveable adjective
[UK: ˌʌnˈlʌvəbl ] [US: ʌnˈlʌvəbl ]

nem rokonszenves volta (vknek) főnév

uncongeniality noun
[UK: ˌʌnkənˌʤiːnɪˈælɪti ] [US: ʌnkənˌʤiniˈæləti ]

You can find it in:

UngarischEnglisch