Ungarisch-Englisch Wörterbuch » néz Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
néz ige

look◼◼◼ verb
[UK: lʊk] [US: ˈlʊk]

eye◼◼◻ verb
[UK: aɪ] [US: ˈaɪ]

looks◼◼◻ verb
[UK: lʊks] [US: ˈlʊks]

view◼◼◻ verb
[UK: vjuː] [US: ˈvjuː]

watch◼◼◻ verb
[UK: wɒtʃ] [US: ˈwɑːtʃ]

eyeball◼◻◻ verb
[UK: ˈaɪ.bɔːl] [US: ˈaɪ.ˌbɒl]

mark◼◻◻ verb
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

regard◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

look at something verb
[UK: lʊk ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlʊk ət ˈsʌm.θɪŋ]

look for verb
[UK: lʊk fɔː(r)] [US: ˈlʊk ˈfɔːr]

look to verb
[UK: lʊk tuː] [US: ˈlʊk ˈtuː]

watch something verb
[UK: wɒtʃ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈwɑːtʃ ˈsʌm.θɪŋ]

néz ige
GB

pree verb
[UK: ˈpriː] [US: ˈpriː]

néz (vm) felé

look towards[UK: lʊk tə.ˈwɔːdz] [US: ˈlʊk tə.ˈwɔːrdz]

néz (vmnek) (átv) ige

take for◼◼◼ verb
[UK: teɪk fɔː(r)] [US: ˈteɪk ˈfɔːr]

néz (vmre)

face◼◼◼ verb
[UK: feɪs] [US: ˈfeɪs]

front◼◼◻ verb
[UK: frʌnt] [US: ˈfrənt]

overlook◼◼◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈlʊk] [US: ˌoʊv.ə.ˈlʊk]

front on something[UK: frʌnt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfrənt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

front something[UK: frʌnt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfrənt ˈsʌm.θɪŋ]

front to something[UK: frʌnt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfrənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

front towards something[UK: frʌnt tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfrənt tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

front upon something[UK: frʌnt ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfrənt ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

give upon something[UK: ɡɪv ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

néz valamerre (ablak)

look on to[UK: lʊk ɒn tuː] [US: ˈlʊk ɑːn ˈtuː]

look out on[UK: lʊk ˈaʊt ɒn] [US: ˈlʊk ˈaʊt ɑːn]

look to[UK: lʊk tuː] [US: ˈlʊk ˈtuː]

nézd, milyen késő van

look at the time[UK: lʊk ət ðə ˈtaɪm] [US: ˈlʊk ət ðə ˈtaɪm]

nézd, mit találtam!

see what a prize I have found![UK: ˈsiː ˈwɒt ə praɪz ˈaɪ həv faʊnd] [US: ˈsiː ˈhwʌt ə ˈpraɪz ˈaɪ həv ˈfaʊnd]

nézd, öreg fiú!

I say old thing![UK: ˈaɪ ˈseɪ əʊld ˈθɪŋ] [US: ˈaɪ ˈseɪ oʊld ˈθɪŋ]

nézd csak indulatszó

why interjection
[UK: waɪ] [US: ˈwaɪ]

Nézd csak!

Just look![UK: dʒəst lʊk] [US: dʒəst ˈlʊk]

nézd meg

check it out[UK: tʃek ɪt ˈaʊt] [US: ˈtʃek ˈɪt ˈaʊt]

Nézd meg, hova lépsz!

Mind your step![UK: maɪnd jɔː(r) step] [US: ˈmaɪnd ˈjɔːr ˈstep]

Watch your step![UK: wɒtʃ jɔː(r) step] [US: ˈwɑːtʃ ˈjɔːr ˈstep]

Nézd meg magad is!

See for yourself![UK: ˈsiː fɔː(r) jɔː.ˈself] [US: ˈsiː ˈfɔːr jər.ˈself]

nézeget ige

examine◼◼◼ verb
[UK: ɪɡ.ˈzæ.mɪn] [US: ɪg.ˈzæ.mən]

look frequently at something verb
[UK: lʊk ˈfriː.kwənt.li ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlʊk ˈfriː.kwənt.li ət ˈsʌm.θɪŋ]

nézelődik ige

look around verb
[UK: lʊk ə.ˈraʊnd] [US: ˈlʊk ə.ˈraʊnd]

nézelődés főnév

look-round noun
[UK: lʊk ˈraʊnd] [US: ˈlʊk ˈraʊnd]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies