Ungarisch-Englisch Wörterbuch » mellékjövedelem bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
mellékjövedelem főnév

perks◼◼◼ noun
[UK: pɜːks] [US: ˈpɝːks]

perquisite◼◻◻ noun
[UK: ˈpɜː.kwɪ.zɪt] [US: ˈpɝː.kwə.zət]

side money◼◻◻ noun
[UK: saɪd ˈmʌ.ni] [US: ˈsaɪd ˈmʌ.ni]

emoluments noun
[UK: ɪ.ˈmɒ.ljʊ.mənts] [US: ɪ.ˈmɒ.ljʊ.mənts]

supplementary income noun
[UK: ˌsʌ.plɪ.ˈmen.tri ˈɪŋkʌm] [US: ˌsʌ.plə.ˈmen.tə.ri ˈɪnˌkəm]

You can find it in:

UngarischEnglisch