Ungarisch-Englisch Wörterbuch » megfigyel Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
megfigyel ige

observe◼◼◼ verb
[UK: əb.ˈzɜːv] [US: əb.ˈzɝːv]

watch◼◼◼ verb
[UK: wɒtʃ] [US: ˈwɑːtʃ]

monitor◼◼◻ verb
[UK: ˈmɒ.nɪ.tə(r)] [US: ˈmɑː.nə.tər]

notice◼◼◻ verb
[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

mark◼◻◻ verb
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

note◼◻◻ verb
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

gum-shoe verb
[UK: ɡʌm ʃuː] [US: ˈɡəm ˈʃuː]

gumshoe noun
[UK: ˈɡʌm.ʃuː] [US: ˈɡʌm.ˌʃuː]

scout verb
[UK: skaʊt] [US: ˈskaʊt]

spectate verb

megfigyel vkt

tail[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

megfigyelendő melléknév

watchable adjective
[UK: ˈwɒ.tʃəb.l̩] [US: ˈwɒ.tʃəb.l̩]

megfigyelhetetlen melléknév

unobservable◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnəbˈzɜːvəbl ] [US: ʌnəbˈzɜrvəbəl ]

megfigyelhető melléknév

observable◼◼◼ adjective
[UK: əb.ˈzɜː.vəb.l̩] [US: əb.ˈzɝː.vəb.l̩]

discernible◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈsɜː.nəb.l̩] [US: ˌdɪ.ˈsɝː.nəb.l̩]

appreciable adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.əb.l̩] [US: ə.ˈpriːʃ.əb.l̩]

noticeable adjective
[UK: ˈnəʊ.tɪ.səb.l̩] [US: ˈnoʊ.tɪ.səb.l̩]

perceptible adjective
[UK: pə.ˈsep.təb.l̩] [US: pər.ˈsep.təb.l̩]

megfigyelhetően határozószó

discernibly adverb
[UK: disc.ern.i.bli] [US: disc.er.ni.bli]

megfigyelhetőség főnév

perceptibility noun
[UK: pə.ˌsep.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: pə.ˌsep.tə.ˈbɪ.lɪ.ti]

megfigyelt melléknév

observed◼◼◼ noun

watched◼◻◻ adjective
[UK: wɒtʃt] [US: ˈwɑːtʃt]

megfigyelt hajóhelyzet

fix[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

megfigyeltet vkt

set a watch on somebody[UK: set ə wɒtʃ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ə ˈwɑːtʃ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

stake somebody out[UK: steɪk ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ˈsteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

megfigyelés főnév

monitoring◼◼◼ noun
[UK: ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ] [US: ˈmɑː.nə.tər.ɪŋ]

observation◼◼◼ noun
[UK: ˌɒb.zə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌɑːb.zər.ˈveɪʃ.n̩]

surveillance◼◼◼ noun
[UK: sɜː.ˈveɪ.ləns] [US: sər.ˈveɪ.ləns]

watch◼◼◻ noun
[UK: wɒtʃ] [US: ˈwɑːtʃ]

perception◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsep.ʃn̩] [US: pər.ˈsep.ʃn̩]

sighting◼◻◻ noun
[UK: ˈsaɪt.ɪŋ] [US: ˈsaɪt.ɪŋ]

lookout noun
[UK: ˈlʊk.aʊt] [US: ˈlʊˌk.ɑːwt]

outwatch noun
[UK: aʊtwˈɒtʃ] [US: aʊtwˈɑːtʃ]

megfigyelés alatt tart vkt

stake somebody out[UK: steɪk ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ˈsteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

megfigyelése

observing◼◼◼[UK: əb.ˈzɜːv.ɪŋ] [US: əb.ˈzɝːv.ɪŋ]

megfigyeléseiket kicserélik

compare notes[UK: kəm.ˈpeə(r) nəʊts] [US: kəm.ˈper noʊts]

megfigyelések

observations◼◼◼[UK: ˌɒb.zə.ˈveɪʃ.n̩z] [US: ˌɑːb.zər.ˈveɪʃ.n̩z]

megfigyelési lista

watch list◼◼◼[UK: wɒtʃ lɪst] [US: ˈwɑːtʃ ˈlɪst]

megfigyelési pont

lookout post[UK: ˈlʊk.aʊt pəʊst] [US: ˈlʊˌk.ɑːwt poʊst]

megfigyelést végez

reconnoitre[UK: ˌrek.əˈno.ɪ.tə(r)] [US: ˌrek.əˈno.ɪ.tər]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies