Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

megfelel a célnak bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
megfelel a célnak

answer the purpose[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə ˈpɜː.pəs] [US: ˈæn.sər ðə ˈpɝː.pəs]

serve the purpose[UK: sɜːv ðə ˈpɜː.pəs] [US: ˈsɝːv ðə ˈpɝː.pəs]

suffice for a purpose[UK: sə.ˈfaɪs fɔː(r) ə ˈpɜː.pəs] [US: sə.ˈfaɪs ˈfɔːr ə ˈpɝː.pəs]

You can find it in:

UngarischEnglisch