Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

locsog bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
locsog

gab [gabbed, gabbed, gabbing, gabs]◼◼◼ verb
[UK: ɡæb] [US: ˈɡæb]

yak [yakked, yakked, yakking, yaks]◼◼◼ verb
[UK: jæk] [US: ˈjæk]

chin [chinned, chinned, chinning, chins]◼◼◻ verb
[UK: tʃɪn] [US: ˈtʃɪn]

natter [nattered, nattered, nattering, natters]◼◼◻ verb
[UK: ˈnæ.tə(r)] [US: ˈnæ.tər]

palaver [palavers]◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈlɑː.və(r)] [US: pə.ˈlɑː.vər]

quack [quacked, quacked, quacking, quacks]◼◻◻ verb
[UK: kwæk] [US: ˈkwæk]

blatter verb
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

blither verb
[UK: ˈblɪ.ðə] [US: ˈblɪ.ðər]

chirp [chirped, chirped, chirping, chirps] verb
[UK: tʃɜːp] [US: ˈtʃɝːp]

clack [clacked, clacked, clacking, clacks] verb
[UK: klæk] [US: ˈklæk]

claver verb
[UK: klˈeɪvə] [US: klˈeɪvɚ]

doat verb
[UK: dˈəʊt] [US: dˈoʊt]

gabble [gabbled, gabbled, gabbling, gabbles] verb
[UK: ˈɡæb.l̩] [US: ˈɡæb.l̩]

jangle [jangled, jangled, jangling, jangles] verb
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

patter [pattered, pattered, pattering, patters] verb
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

piffle verb
[UK: ˈpɪf.l̩] [US: ˈpɪf.l̩]

talk frivolities verb
[UK: ˈtɔːk frɪ.ˈvɒ.lɪ.tɪz] [US: ˈtɔːk frɪ.ˈvɒ.lɪ.tɪz]

wag one's tongue verb
[UK: wæɡ wʌnz tʌŋ] [US: ˈwæɡ wʌnz ˈtəŋ]

yack verb
[UK: ˈjæk] [US: ˈjæk]

yack on verb
[UK: ˈjæk ɒn] [US: ˈjæk ɑːn]

yak on verb
[UK: jæk ɒn] [US: ˈjæk ɑːn]

locsog-fecseg ige

spout [spouted, spouted, spouting, spouts] verb
[UK: spaʊt] [US: ˈspaʊt]

locsogás

prattle◼◼◼ noun
[UK: ˈpræt.l̩] [US: ˈpræt.l̩]

drivel◼◼◻ noun
[UK: ˈdrɪv.l̩] [US: ˈdrɪv.l̩]

twaddle◼◼◻ noun
[UK: ˈtwɒd.l̩] [US: ˈtwɑːd.l̩]

gabble◼◼◻ noun
[UK: ˈɡæb.l̩] [US: ˈɡæb.l̩]

blat [blatted, blatted, blatting, blats] verb
[UK: blat] [US: blat]

blatter noun
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

blither verb
[UK: ˈblɪ.ðə] [US: ˈblɪ.ðər]

cackling noun
[UK: ˈkæk.l̩.ɪŋ] [US: ˈkæk.l̩.ɪŋ]

chit-chat noun
[UK: tʃɪt tʃæt] [US: ˈtʃɪt ˈtʃæt]

driveling noun
[UK: ˈdrɪvlɪŋ ] [US: ˈdrɪvəlɪŋ ]

drivelling noun
[UK: ˈdrɪ.vəl.ɪŋ] [US: ˈdrɪ.vəl.ɪŋ]

fiddle-faddle noun
[UK: ˈfɪd.l̩] [US: ˈfɪd.l̩]

flubdubbery noun
[UK: flˈʌbdəbəri] [US: flˈʌbdəbɚri]

gabbing noun
[UK: ˈɡæb.ɪŋ] [US: ˈɡæb.ɪŋ]

garrulity noun
[UK: ɡə.ˈruː.lɪ.ti] [US: ɡə.ˈruː.lɪ.ti]

gossiping noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp.ɪŋ] [US: ˈɡɑː.səp.ɪŋ]

jangle [jangled, jangled, jangling, jangles] verb
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

jaw [jaws] noun
[UK: dʒɔː] [US: ˈdʒɒ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch