Ungarisch-Englisch Wörterbuch » lehetőség Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
abszolúte semmi lehetősége nincs

not the faintest chance[UK: nɒt ðə ˈfeɪn.tɪst tʃɑːns] [US: ˈnɑːt ðə ˈfeɪn.təst ˈtʃæns]

amint arra lehetőség kínálkozik

at the first opportunity[UK: ət ðə ˈfɜːst ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ət ðə ˈfɝːst ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

anyagi lehetőségeim ezt nem engedik meg

my means will not reach to that[UK: maɪ miːnz wɪl nɒt riːtʃ tuː ðæt] [US: ˈmaɪ ˈmiːnz wɪl ˈnɑːt ˈriːtʃ ˈtuː ˈðæt]

az én lehetőségeim korlátozottak

my means are much reduced[UK: maɪ miːnz ə(r) ˈmʌtʃ rɪ.ˈdjuːst] [US: ˈmaɪ ˈmiːnz ˈɑːr ˈmʌtʃ rə.ˈduːst]

bizonyos mozgási lehetőséget ad vknek

allow somebody some margin[UK: ə.ˈlaʊ ˈsʌm.bə.di sʌm ˈmɑː.dʒɪn] [US: ə.ˈlaʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsəm ˈmɑːr.dʒən]

bizonyos mozgási lehetőséget engedélyez vknek

allow somebody some margin[UK: ə.ˈlaʊ ˈsʌm.bə.di sʌm ˈmɑː.dʒɪn] [US: ə.ˈlaʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsəm ˈmɑːr.dʒən]

csak egy lehetőség van (átv)

there is only one course open[UK: ðeə(r) ɪz ˈəʊn.li wʌn kɔːs ˈəʊ.pən] [US: ˈðer ˈɪz ˈoʊn.li wʌn ˈkɔːrs ˈoʊ.pən]

egy kis kereseti lehetőséghez juttat vkt

give somebody a run for somebody's money[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə rʌn fɔː(r) ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmʌ.ni] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈrən ˈfɔːr ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmʌ.ni]

elszalaszt egy lehetőséget

let pass an opportunity[UK: let pɑːs ən ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ˈlet ˈpæs ˈæn ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

elszalasztotta az utolsó lehetőséget

have missed a last opportunity[UK: həv mɪst ə lɑːst ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: həv ˈmɪst ə ˈlæst ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

ez az utolsó lehetőség

it's the last chance[UK: ɪts ðə lɑːst tʃɑːns] [US: ɪts ðə ˈlæst ˈtʃæns]

fekete péntek (karácsony előtti akciós vételi lehetőségek)

black friday

Fennáll a lehetősége, hogy terhes?

Is there any possibility you might be pregnant?[UK: ɪz ðeə(r) ˈe.ni ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti juː maɪt bi ˈpreɡ.nənt] [US: ˈɪz ˈðer ˈe.ni ˌpɑː.sə.ˈbɪ.lə.ti ˈjuː ˈmaɪt bi ˈpreɡ.nənt]

fürdési lehetőségek

bathing facilities[UK: ˈbɑː.θɪŋ fə.ˈsɪ.lɪ.tɪz] [US: ˈbeɪ.ðɪŋ fə.ˈsɪ.lə.tiz]

főzési lehetőségek

cooking facilities[UK: ˈkʊkɪŋ fə.ˈsɪ.lɪ.tɪz] [US: ˈkʊkɪŋ fə.ˈsɪ.lə.tiz]

gondolva az anyagi haszon lehetőségére is

with an eye to the main chance[UK: wɪð ən aɪ tuː ðə meɪn tʃɑːns] [US: wɪθ ˈæn ˈaɪ ˈtuː ðə ˈmeɪn ˈtʃæns]

hibalehetőséget kizár ige

eliminate verb
[UK: ɪ.ˈlɪ.mɪ.neɪt] [US: ə.ˈlɪ.mə.ˌnet]

ingyenes lehetőség főnév

free ride noun
[UK: friː raɪd] [US: ˈfriː ˈraɪd]

itt más lehetőség nincs (átv)

there are no two ways about it[UK: ðeə(r) ə(r) nəʊ ˈtuː ˈweɪz ə.ˈbaʊt ɪt] [US: ˈðer ˈɑːr ˈnoʊ ˈtuː ˈweɪz ə.ˈbaʊt ˈɪt]

jövőbeli lehetőség főnév

futurition noun
[UK: fjˌuːtʃərˈɪʃən] [US: fjˌuːtʃɚrˈɪʃən]

kapva kap a lehetőségen

snatch at the chance[UK: snætʃ ət ðə tʃɑːns] [US: ˈsnætʃ ət ðə ˈtʃæns]

kevés lehetőségéhez képest segít vkt

help somebody in one's small way[UK: help ˈsʌm.bə.di ɪn wʌnz smɔːl ˈweɪ] [US: ˈhelp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn wʌnz ˈsmɒl ˈweɪ]

kevés mozgási lehetőséget adó

tight[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

kihasznál (vm)lyen lehetőséget

make the best of something[UK: ˈmeɪk ðə best əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ðə ˈbest əv ˈsʌm.θɪŋ]

korlátozza vk lehetőségeit

clip somebody's wings[UK: klɪp ˈsəm.ˌbɑː.di wɪŋz] [US: ˈklɪp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɪŋz]

két lehetőség között habozik

hover between two courses[UK: ˈhɒ.və(r) bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhə.vər bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

két lehetőség között ingadozik

hover between two courses[UK: ˈhɒ.və(r) bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhə.vər bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

kétféle lehetőség főnév

alternative noun
[UK: ɔːl.ˈtɜː.nə.tɪv] [US: ɒl.ˈtɝː.nə.tɪv]

kétféle lehetőség között habozik

hesitate between two courses[UK: ˈhe.zɪ.teɪt bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhe.zə.ˌtet bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

lappangó lehetőség főnév

potentiality noun
[UK: pə.ˌten.ʃɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: pə.ˌten.ʃɪ.ˈæ.lɪ.ti]

virtuality noun
[UK: vˌɜːtʃuːˈalɪti] [US: vˌɜːtʃuːˈælɪɾi]

lelkiismereti okokra való hivatkozás lehetősége

conscience clause[UK: ˈkɒn.ʃəns klɔːz] [US: ˈkɑːn.ʃəns ˈklɒz]

megad vknek egy lehetőséget

give somebody a chance[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə tʃɑːns] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈtʃæns]

megkapaszkodási lehetőség (átv) főnév

toehold noun
[UK: ˈtəʊ.həʊld] [US: ˈtoʊhoʊld]

megragadja a lehetőséget

snatch at the chance[UK: snætʃ ət ðə tʃɑːns] [US: ˈsnætʃ ət ðə ˈtʃæns]

megválasztás lehetősége főnév

eligibleness noun
[UK: ˈɛlɪʤəblnəs ] [US: ˈɛləʤəbəlnəs ]

mellette és ellene szóló lehetőségek

pros and cons[UK: prəʊz ənd kɒnz] [US: proʊz ænd ˈkɑːnz]

melléklehetőséget biztosít magának

add a string to one's lute[UK: æd ə strɪŋ tuː wʌnz luːt] [US: ˈæd ə ˈstrɪŋ ˈtuː wʌnz ˈluːt]

menekülési lehetőség főnév

bolt-hole noun
[UK: bəʊlt həʊl] [US: boʊlt hoʊl]

loophole noun
[UK: ˈluːp.həʊl] [US: ˈluːphoʊl]

123

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies