Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

lézeng bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
lézeng ige

loiter [loitered, loitered, loitering, loiters]◼◼◼ verb
[UK: ˈlɔɪ.tə(r)] [US: ˌlɔɪ.tər]

loaf [loafed, loafed, loafing, loafs]◼◼◻ verb
[UK: ləʊf] [US: loʊf]

moon [mooned, mooned, mooning, moons]◼◻◻ verb
[UK: muːn] [US: ˈmuːn]

saunter [sauntered, sauntered, sauntering, saunters]◼◻◻ verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

hover about verb
[UK: ˈhɒ.və(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈhə.vər ə.ˈbaʊt]

loaf about verb
[UK: ləʊf ə.ˈbaʊt] [US: loʊf ə.ˈbaʊt]

rot about verb
[UK: rɒt ə.ˈbaʊt] [US: ˈrɑːt ə.ˈbaʊt]

saunter along verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈsɒn.tər ə.ˈlɔːŋ]

lézeng vk körül

hover about somebody[UK: ˈhɒ.və(r) ə.ˈbaʊt ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhə.vər ə.ˈbaʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lézengés főnév

loafing◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊf.ɪŋ] [US: ˈloʊf.ɪŋ]

saunter [saunters] noun
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

lézengő főnév

loafer◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊ.fə(r)] [US: ˈloʊ.fə(r)]

loiterer noun
[UK: ˈlɔɪ.tə.rə(r)] [US: ˈlɔɪ.tə.rər]

saunterer noun
[UK: ˈsɔːn.tə.rə(r)] [US: ˈsɔːrn.tə.rər]

céltalanul lézeng

idle◼◼◼[UK: ˈaɪd.l̩] [US: ˈaɪd.l̩]

munka nélkül lézeng

be at grass[UK: bi ət ɡrɑːs] [US: bi ət ˈɡræs]

tétlenül lézeng

idle[UK: ˈaɪd.l̩] [US: ˈaɪd.l̩]

You can find it in:

UngarischEnglisch