Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

koldul bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
koldul ige

beg [begged, begged, begging, begs]◼◼◼ verb
[UK: beɡ] [US: ˈbeɡ]

panhandle [panhandled, panhandled, panhandling, panhandles]◼◼◻ verb
[UK: ˈpæn.hæn.dl̩] [US: ˈpæn.ˌhæn.dl̩]

cadge [cadged, cadged, cadging, cadges]◼◻◻ verb
[UK: kædʒ] [US: kædʒ]

bum [bummed, bummed, bumming, bums] verb
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

beg one's bread verb
[UK: beɡ wʌnz bred] [US: ˈbeɡ wʌnz ˈbred]

mendicate verb
[UK: mˈendɪkˌeɪt] [US: mˈendᵻkˌeɪt]

out on the scran verb
[UK: ˈaʊt ɒn ðə] [US: ˈaʊt ɑːn ðə]

ponce verb
[UK: pɒns] [US: ˈpoʊn.se]

koldul ige
skót

thig verb
[UK: θˈɪɡ] [US: θˈɪɡ]

koldul ige
slavu

mump [mumped, mumped, mumping, mumps] verb
[UK: mump] [US: mump]

koldulás főnév

begging◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.ɡɪŋ] [US: ˈbe.ɡɪŋ]

gooding noun
[UK: ˈɡʊd.ɪŋ] [US: ˈɡʊd.ɪŋ]

mendicancy noun
[UK: ˈmen.dɪk.ən.sɪ] [US: ˈmen.dɪk.ən.sɪ]

mendicity noun
[UK: men.ˈdɪ.sɪ.tɪ] [US: men.ˈdɪ.sɪ.tiː]

mumpery noun
[UK: mˈʌmpəri] [US: mˈʌmpɚri]

mumping noun
[UK: mˈʌmpɪŋ] [US: mˈʌmpɪŋ]

progging noun
[UK: prˈɒɡɪŋ] [US: prˈɑːɡɪŋ]

truancy [truancies] noun
[UK: ˈtruːən.si] [US: ˈtruːən.si]

truantry noun
[UK: trˈuːəntri] [US: trˈuːəntri]

koldulásból él

beg for a living[UK: beɡ fɔː(r) ə ˈlɪv.ɪŋ] [US: ˈbeɡ ˈfɔːr ə ˈlɪv.ɪŋ]

go to the basket[UK: ɡəʊ tuː ðə ˈbɑː.skɪt] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈbæ.skət]

koldulásra szorul

go to the basket[UK: ɡəʊ tuː ðə ˈbɑː.skɪt] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈbæ.skət]

kolduló

begging◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.ɡɪŋ] [US: ˈbe.ɡɪŋ]

mendicant [mendicanter, mendicantest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈmen.dɪkənt] [US: ˈmen.dɪkənt]

kolduló barát főnév

frater [fraters] noun
[UK: ˈfreɪ.tə(r)] [US: ˈfreɪ.tər]

kolduló szerzetes

mendicant[UK: ˈmen.dɪkənt] [US: ˈmen.dɪkənt]

kolduló szerzetesrend

mendicant order[UK: ˈmen.dɪkənt ˈɔː.də(r)] [US: ˈmen.dɪkənt ˈɔːr.dər]

koldult melléknév

begged◼◼◼ adjective
[UK: beɡd] [US: ˈbeɡd]

megélhetésért koldul

beg for a living[UK: beɡ fɔː(r) ə ˈlɪv.ɪŋ] [US: ˈbeɡ ˈfɔːr ə ˈlɪv.ɪŋ]

megy koldulni

go begging[UK: ɡəʊ ˈbe.ɡɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈbe.ɡɪŋ]

szavazatokat koldul vktől

canvass somebody[UK: ˈkæn.vəs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæn.vəs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

utcán koldul

stand pad[UK: stænd pæd] [US: ˈstænd ˈpæd]

You can find it in:

UngarischEnglisch