Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

kellemetlenség bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
kellemetlenség főnév

inconvenience [inconveniences]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪəns] [US: ˌɪnk.ən.ˈviː.njəns]

trouble [troubles]◼◼◼ noun
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

discomfort [discomforts]◼◼◻ noun
[UK: dɪs.ˈkʌmf.ət] [US: dɪs.ˈkʌmf.ərt]

unpleasantness [unpleasantnesses]◼◼◻ noun
[UK: ʌn.ˈpleznt.nəs] [US: ʌn.ˈple.zənt.nəs]

nuisance [nuisances]◼◼◻ noun
[UK: ˈnjuːsns] [US: ˈnuː.səns]

bother [bothers]◼◼◻ noun
[UK: ˈbɒð.ə(r)] [US: ˈbɑːð.r̩]

mess [messes]◼◼◻ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

pain [pains]◼◼◻ noun
[UK: peɪn] [US: ˈpeɪn]

awkwardness◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.kwəd.nəs] [US: ˈɑː.kwərd.nəs]

annoyance [annoyances]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈnɔɪəns] [US: ə.ˌnɔɪəns]

predicament [predicaments]◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈdɪk.ə.mənt] [US: prə.ˈdɪk.ə.mənt]

bothered◼◻◻ noun
[UK: ˈbɒð.əd] [US: ˈbɑːð.r̩d]

bothering◼◻◻ noun
[UK: ˈbɒð.ər.ɪŋ] [US: ˈbɑːð.ər.ɪŋ]

discomfiture◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈk.ʌm.fɪ.tʃə(r)] [US: dɪs.ˈk.ʌm.fɪ.tʃər]

nastiness◼◻◻ noun
[UK: ˈnæ.stɪ.nəs] [US: ˈnæ.sti.nəs]

cross [crosses]◼◻◻ noun
[UK: ˈkrɒs] [US: ˈkrɑːs]

unpleasantry◼◻◻ noun
[UK: ˌʌnˈplɛzntri ] [US: ʌnˈplɛzəntri ]

fix [fixes] noun
[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

illness [illnesses] noun
[UK: ˈɪl.nəs] [US: ˈɪl.nəs]

pickle [pickles] noun
[UK: ˈpɪk.l̩] [US: ˈpɪk.l̩]

botheration noun
[UK: ˌbɒð.ə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌbɑːð.ə.ˈreɪʃ.n̩]

chagrin noun
[UK: ˈʃæ.ɡrɪn] [US: ʃə.ˈɡrɪn]

encumbrance [encumbrances] noun
[UK: ɪnˈk.ʌm.brəns] [US: ɪnˈk.ʌm.brəns]

hot water noun
[UK: hɒt ˈwɔː.tə(r)] [US: hɑːt ˈwɒ.tər]

scrape [scrapes] noun
[UK: skreɪp] [US: ˈskreɪp]

unagreeableness noun
[UK: ˌʌnəˈgriːəblnəs ] [US: ʌnəˈgriəbəlnəs ]

unpleasure noun

kellemetlenség biz főnév

pain in the neck noun

kellemetlenség éri

catch a packet[UK: kætʃ ə ˈpækɪt] [US: ˈkætʃ ə ˈpækət]

get a packet[UK: ˈɡet ə ˈpækɪt] [US: ˈɡet ə ˈpækət]

stop a packet[UK: stɒp ə ˈpækɪt] [US: ˈstɑːp ə ˈpækət]

take it on the chin[UK: teɪk ɪt ɒn ðə tʃɪn] [US: ˈteɪk ˈɪt ɑːn ðə ˈtʃɪn]

kellemetlenségek

disagreeables[UK: ˌdɪsəˈgrɪəblz ] [US: ˌdɪsəˈgriəbəlz ]

kellemetlenséget csinál vknek

lead somebody a dance[UK: liːd ˈsʌm.bə.di ə dɑːns] [US: ˈled ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈdæns]

kellemetlenséget le kell nyelni

eat crow[UK: iːt krəʊ] [US: ˈiːt ˈkroʊ]

kellemetlenséget okoz

discommode [discommoded, discommoded, discommoding, discommodes] verb
[UK: ˌdɪs.kə.ˈməʊd] [US: ˌdɪs.kəˈmoʊd]

fash[UK: fæʃ] [US: fæʃ]

apró kellemetlenség főnév

fleabite noun
[UK: ˈfliːbaɪt] [US: ˈfliːbaɪt]

elviseli a kellemetlenségeket

take it on the chin[UK: teɪk ɪt ɒn ðə tʃɪn] [US: ˈteɪk ˈɪt ɑːn ðə ˈtʃɪn]

fel se veszi a kellemetlenségeket

take it on the chin[UK: teɪk ɪt ɒn ðə tʃɪn] [US: ˈteɪk ˈɪt ɑːn ðə ˈtʃɪn]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch