Ungarisch-Englisch Wörterbuch » következmény Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
következmény főnév

consequence◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈkɑːn.sə.kwəns]

result◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈzʌlt] [US: rə.ˈzəlt]

effect◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈfekt] [US: ɪ.ˈfekt]

outcome◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊtkʌm] [US: ˈaʊtˌkəm]

aftermath◼◻◻ noun
[UK: ˈɑːf.tə.mæθ] [US: ˈæf.tər.ˌmæθ]

consequent◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwənt] [US: ˈkɑːn.sə.kwənt]

corollary◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈrɒ.lə.ri] [US: ˈkɔː.rə.ˌle.ri]

fruit◼◻◻ noun
[UK: fruːt] [US: ˈfruːt]

issue◼◻◻ noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

sequel◼◻◻ noun
[UK: ˈsiː.kwəl] [US: ˈsiː.kwəl]

upshot◼◻◻ noun
[UK: ˈʌp.ʃɒt] [US: ˈʌp.ˌʃɑːt]

attendant noun
[UK: ə.ˈten.dənt] [US: ə.ˈten.dənt]

back-lash noun
[UK: ˈbæk læʃ] [US: ˈbæk ˈlæʃ]

fall-out noun
[UK: fɔːl ˈaʊt] [US: ˈfɑːl ˈaʊt]

fruitage noun
[UK: ˈfruː.tɪdʒ] [US: ˈfruː.tɪdʒ]

inference noun
[UK: ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈɪn.fə.rəns]

lattermath noun
[UK: lˈatəmˌaθ] [US: lˈæɾɚmˌæθ]

outgo noun
[UK: ˈaʊt.ɡəʊ] [US: ˈaʊtˌɡo.ʊ]

outgrowth noun
[UK: ˈaʊt.ɡrəʊθ] [US: ˈaʊtɡroʊθ]

outwent noun
[UK: aʊt.ˈwent] [US: aʊt.ˈwent]

recoil noun
[UK: rɪˈkɔɪl] [US: riˌk.ɔɪl]

resultate noun
[UK: rɪzˈʌlteɪt] [US: rɪzˈʌlteɪt]

sequel, sequelae noun
[UK: ˈsiː.kwəl sɪ.ˈkwiː.liː] [US: ˈsiː.kwəl sɪ.ˈkwiː.liː]

sequela noun
[UK: sɪ.ˈkwiː.lə] [US: sɪ.ˈkwiː.lə]

succeeding noun
[UK: sək.ˈsiːd.ɪŋ] [US: sək.ˈsiːd.ɪŋ]

success noun
[UK: sək.ˈses] [US: sək.ˈses]

következményei

consequences◼◼◼[UK: ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

következmények

consequences◼◼◼[UK: ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

következményeképpen

subsequent upon[UK: ˈsʌb.sɪ.kwənt ə.ˈpɒn] [US: ˈsʌb.sə.kwənt ə.ˈpɑːn]

következményes melléknév

consecutive adjective
[UK: kən.ˈse.kjʊ.tɪv] [US: kən.ˈse.kjə.tɪv]

következményre utaló retorikai metonimia főnév

metalepsis noun
[UK: mˌetəlˈepsɪs] [US: mˌeɾəlˈepsɪs]

a háború következménye főnév

lattermath noun
[UK: lˈatəmˌaθ] [US: lˈæɾɚmˌæθ]

cselekvés következményei

consequential effects of an action[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩ ɪ.ˈfekts əv ən ˈæk.ʃn̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩ ə.ˈfekts əv ˈæn ˈæk.ʃn̩]

feltételes mondat következményt tartalmazó része főnév

apodosis noun
[UK: əpədˈəʊsɪs] [US: əpədˈoʊsɪs]

fontos következményekkel járó melléknév

consequential adjective
[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩]

háború következménye

aftermath of war[UK: ˈɑːf.tə.mæθ əv wɔː(r)] [US: ˈæf.tər.ˌmæθ əv ˈwɔːr]

jogkövetkezmény

legal consequence◼◼◼ noun

sanction◼◼◻[UK: ˈsæŋk.ʃn̩] [US: ˈsæŋk.ʃn̩]

kellemetlen következmény főnév

kickback noun
[UK: ˈkɪk.bæk] [US: ˈkɪk.ˌbæk]

káros következmény főnév

aftermath noun
[UK: ˈɑːf.tə.mæθ] [US: ˈæf.tər.ˌmæθ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies