Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

körültekintően bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
körültekintően határozószó

prudently◼◼◼ adverb
[UK: ˈpruːdnt.li] [US: ˈpruː.dənt.li]

warily◼◼◻ adverb
[UK: ˈweə.rɪ.li] [US: ˈwe.rə.li]

watchfully◼◼◻ adverb
[UK: ˈwɒtʃ.fə.li] [US: ˈwɒtʃ.fə.li]

cannily adverb
[UK: ˈkæ.nɪ.li] [US: ˈkæ.nɪ.li]

charily adverb
[UK: ˈtʃeə.rɪ.li] [US: ˈtʃeə.rɪ.li]

circumspectly adverb
[UK: ˈsɜːk.əm.spekt.li] [US: ˈsɝːk.əm.spekt.li]

politically adverb
[UK: pə.ˈlɪ.tɪk.l̩i] [US: pə.ˈlɪ.tɪk.ə.li]

politicly adverb
[UK: ˈpɒlɪtɪkli ] [US: ˈpɑləˌtɪkli ]

prudentially adverb
[UK: pru(ː)ˈdɛnʃəli ] [US: pruˈdɛnʧəli ]

körültekintően jár el

go about it gingerly[UK: ɡəʊ ə.ˈbaʊt ɪt ˈdʒɪn.dʒə.li] [US: ˈɡoʊ ə.ˈbaʊt ˈɪt ˈdʒɪn.dʒər.li]

proceed gingerly[UK: prə.ˈsiːd ˈdʒɪn.dʒə.li] [US: prə.ˈsiːd ˈdʒɪn.dʒər.li]

pussyfoot [pussyfooted, pussyfooted, pussyfooting, pussyfoots] verb
[UK: ˈpʊ.sɪ.fʊt] [US: ˈpʊ.si.ˌfʊt]

You can find it in:

UngarischEnglisch