Ungarisch-Englisch Wörterbuch » jelent Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
jelent

account verb
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

announce verb
[UK: ə.ˈnaʊns] [US: ə.ˈnaʊns]

connote verb
[UK: kə.ˈnəʊt] [US: kəˈnoʊt]

constitute verb
[UK: ˈkɒn.stɪ.tjuːt] [US: ˈkɑːn.stə.ˌtuːt]

denote verb
[UK: dɪ.ˈnəʊt] [US: dɪˈnoʊt]

imply verb
[UK: ɪm.ˈplaɪ] [US: ˌɪm.ˈplaɪ]

indicate verb
[UK: ˈɪn.dɪk.eɪt] [US: ˈɪn.dəˌket]

mean to verb

purport verb
[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

report verb
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

reports verb
[UK: rɪ.ˈpɔːts] [US: rə.ˈpɔːrts]

return verb
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

signify verb
[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

stand for[UK: stænd fɔː(r)] [US: ˈstænd ˈfɔːr]

jelent (szó) ige

import verb
[UK: ɪm.ˈpɔːt] [US: ˌɪm.ˈpɔːrt]

jelent (vmit) ige

betoken verb
[UK: bɪ.ˈtəʊkən] [US: bɪˈto.ʊkən]

betoken something verb
[UK: bɪ.ˈtəʊkən ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪˈto.ʊkən ˈsʌm.θɪŋ]

mean verb
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

purport to be something verb
[UK: pə.ˈpɔːt tuː bi ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt ˈtuː bi ˈsʌm.θɪŋ]

tell of something verb
[UK: tel əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtel əv ˈsʌm.θɪŋ]

jelent (vmt) ige

spell verb
[UK: spel] [US: ˈspel]

jelentékeny melléknév

considerable adjective
[UK: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩] [US: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩]

handsome adjective
[UK: ˈhæn.səm] [US: ˈhæn.səm]

noteworthy adjective
[UK: ˈnəʊ.twɜː.ði] [US: ˈnoʊ.twɜː.ði]

of high account adjective
[UK: əv haɪ əˈk.aʊnt] [US: əv ˈhaɪ əˈk.aʊnt]

of some account adjective
[UK: əv sʌm əˈk.aʊnt] [US: əv ˈsəm əˈk.aʊnt]

remarkable adjective
[UK: rɪ.ˈmɑːk.əb.l̩] [US: rə.ˈmɑːrk.əb.l̩]

jelentékeny … melléknév

… of considerable importance adjective
[UK: əv kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ɪm.ˈpɔːtns] [US: əv kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

jelentékeny fejlődést elindító melléknév

seminal adjective
[UK: ˈse.mɪn.l̩] [US: ˈse.mən.l̩]

jelentékeny mértékben határozószó

considerably adverb
[UK: kən.ˈsɪ.də.rə.bli] [US: kən.ˈsɪ.də.rə.bli]

jelentékeny személyiség főnév

somebody noun
[UK: ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di]

jelentékenyen határozószó

measurably adverb
[UK: ˈme.ʒə.rə.bli] [US: ˈme.ʒə.rə.bli]

jelentékenyen megközelít (vmit) ige

go a long way towards something verb
[UK: ɡəʊ ə ˈlɒŋ ˈweɪ tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

jelentékenység főnév

remarkableness noun
[UK: rɪˈmɑːkəblnəs ] [US: rɪˈmɑrkəbəlnəs ]

jelentéktelen melléknév

baubling adjective
[UK: ˈbɔː.blɪŋ] [US: ˈbɔː.blɪŋ]

chickenshit adjective
[UK: tʃˈɪkɪnʃˌɪt] [US: tʃˈɪkɪnʃˌɪt]

dinkey adjective
[UK: ˈdɪŋk.ɪ] [US: ˈdɪŋk.iː]

fiddling adjective
[UK: ˈfɪd.l̩.ɪŋ] [US: ˈfɪd.l̩.ɪŋ]

frivolous adjective
[UK: ˈfrɪ.və.ləs] [US: ˈfrɪ.və.ləs]

futile adjective
[UK: ˈfjuː.taɪl] [US: ˈfjuː.təl]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies