Ungarisch-Englisch Wörterbuch » jegyez Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
bejegyeztet egy védjegyet

register a trade-mark[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə treɪd mɑːk] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈtreɪd ˈmɑːrk]

bérmentességet ellenjegyez

frank[UK: fræŋk] [US: ˈfræŋk]

céget jegyez

sign in the firm's name[UK: saɪn ɪn ðə ˈfɜːmz ˈneɪm] [US: ˈsaɪn ɪn ðə ˈfɝːmz ˈneɪm]

cégjegyzékbe bejegyez

incorporate[UK: ɪnˈk.ɔː.pə.reɪt] [US: ˌɪnˈk.ɔːr.pə.ˌret]

eljegyez ige

affiance◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfaɪəns] [US: ə.ˈfaɪəns]

betroth◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈtrəʊð] [US: bɪˈtroʊð]

espouse◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈspaʊz] [US: ə.ˈspaʊz]

contract verb
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

plight verb
[UK: plaɪt] [US: ˈplaɪt]

eljegyez (vkt) ige

engage verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

eljegyez vkt

affianced[UK: ə.ˈfaɪənst] [US: ə.ˈfaɪənst]

plight one's troth[UK: plaɪt wʌnz trəʊθ] [US: ˈplaɪt wʌnz troʊθ]

eljegyezve határozószó

under promise of marriage adverb
[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈprɒ.mɪs əv ˈmæ.rɪdʒ] [US: ˈʌnd.r̩ ˈprɑː.məs əv ˈme.rɪdʒ]

ellenjegyez ige

countersign◼◼◼ verb
[UK: ˈkaʊn.tə.saɪn] [US: ˈkaʊn.tə.saɪn]

előjegyez ige

book◼◼◼ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

calendar verb
[UK: ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ˈkæ.lən.dər]

earmark verb
[UK: ˈɪə.mɑːk] [US: ˈɪr.ˌmɑːrk]

inscribe verb
[UK: ɪn.ˈskraɪb] [US: ˌɪn.ˈskraɪb]

place on record verb
[UK: ˈpleɪs ɒn rɪˈk.ɔːd] [US: ˈpleɪs ɑːn rəˈk.ɔːrd]

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

előjegyezhető melléknév

inscribable adjective
[UK: ɪnˈskraɪbəbl ] [US: ɪnˈskraɪbəbl ]

előjegyeztet ige

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

book verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

előjegyezve melléknév

recorded adjective
[UK: rɪˈk.ɔː.dɪd] [US: rəˈk.ɔːr.dəd]

érdemes megjegyezni

worthy of note[UK: ˈwɜː.ði əv nəʊt] [US: ˈwɝː.ði əv noʊt]

fel van jegyezve

be on record[UK: bi ɒn rɪˈk.ɔːd] [US: bi ɑːn rəˈk.ɔːrd]

feljegyez ige

record◼◼◼ verb
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

note◼◼◻ verb
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

book◼◻◻ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

enter◼◻◻ verb
[UK: ˈen.tə(r)] [US: ˈen.tər]

minute◼◻◻ verb
[UK: maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmɪ.nət]

register◼◻◻ verb
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

docket verb
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

get something down verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ daʊn] [US: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈdaʊn]

memorize verb
[UK: ˈme.mə.raɪz] [US: ˈme.mə.ˌraɪz]

note down verb
[UK: nəʊt daʊn] [US: noʊt ˈdaʊn]

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

score up verb
[UK: skɔː(r) ʌp] [US: ˈskɔːr ʌp]

feljegyez (vmit) ige

jot something down verb
[UK: dʒɒt ˈsʌm.θɪŋ daʊn] [US: ˈdʒɑːt ˈsʌm.θɪŋ ˈdaʊn]

keep a record of something verb
[UK: kiːp ə rɪˈk.ɔːd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ə rəˈk.ɔːrd əv ˈsʌm.θɪŋ]

123

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies