Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

jócskán bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
jócskán elhasznál (vmiből)

make a hole in something[UK: ˈmeɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

jócskán felhasznál (vmit) ige

make a hole in something verb
[UK: ˈmeɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch