Ungarisch-Englisch Wörterbuch » ismertet Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
ismertet ige

describe◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈskraɪb] [US: də.ˈskraɪb]

review◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

lay (laid, laid)◼◻◻ verb
[UK: leɪ leɪd leɪd] [US: ˈleɪ ˈleɪd ˈleɪd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

make known◼◻◻ verb

announce verb
[UK: ə.ˈnaʊns] [US: ə.ˈnaʊns]

delineate verb
[UK: dɪ.ˈlɪ.nɪeɪt] [US: də.ˈlɪ.ni.ˌet]

expound verb
[UK: ɪk.ˈspaʊnd] [US: ɪk.ˈspaʊnd]

familiarize with verb

give a description verb
[UK: ɡɪv ə dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈɡɪv ə də.ˈskrɪp.ʃn̩]

introduce to verb

ismertetés

exposition◼◼◼ noun
[UK: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩]

statement◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪt.mənt] [US: ˈsteɪt.mənt]

review◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

prospectus◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈspek.təs] [US: prə.ˈspek.təs]

expos noun
[UK: ˈek.spəʊz] [US: ˈekspoʊz]

expose verb
[UK: ɪk.ˈspəʊz] [US: ɪkˈspoʊz]

reviewal noun
[UK: rɪvjˈuːəl] [US: rɪvjˈuːəl]

ismertetést ír

review[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

ismerteti az ügyet

put the case cleary[UK: ˈpʊt ðə keɪs ˈklɪ.ri] [US: ˈpʊt ðə ˈkeɪs ˈklɪ.ri]

ismertető

expository◼◼◼ adjective
[UK: eks.ˈpɒ.zɪ.tə.rɪ] [US: ɪk.ˈspɑː.zɪ.tɔː.riː]

guide◼◼◼ noun
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

discriminating adjective
[UK: dɪ.ˈskrɪ.mɪ.neɪt.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈskrɪ.mə.ˌnet.ɪŋ]

expounder noun
[UK: ɪksˈpaʊndə ] [US: ɪkˈspaʊndər ]

guidebook noun
[UK: ˈɡaɪd.bʊk] [US: ˈɡaɪd.ˌbʊk]

recognization noun
[UK: rˌekəɡnaɪzˈeɪʃən] [US: rˌekəɡnᵻzˈeɪʃən]

reviewer noun
[UK: rɪ.ˈvjuːə(r)] [US: ri.ˈvjuːər]

ismertető (cikk, szó, szöveg) melléknév

expositive adjective
[UK: eks.ˈpɒ.zɪ.tɪv] [US: ɪk.ˈspɑː.zɪ.tɪv]

ismertető füzet főnév

brochure noun
[UK: ˈbrəʊ.ʃə(r)] [US: ˈbroʊ.ʃə(r)]

ismertető jel

cognizance noun
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zəns] [US: ˈkɑːɡ.nə.zəns]

insignia noun
[UK: ɪn.ˈsɪɡ.nɪə] [US: ˌɪn.ˈsɪɡ.niə]

note[UK: nəʊt] [US: noʊt]

ismertető vonás főnév

lineament noun
[UK: ˈlɪ.nɪə.mənt] [US: ˈlɪ.nɪə.mənt]

ismertetőjegy főnév

characteristic◼◼◼ noun
[UK: ˌkæ.rək.tə.ˈrɪ.stɪk] [US: ˌke.rək.tə.ˈrɪ.stɪk]

ismertetőjel főnév

sign◼◼◼ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

characteristic noun
[UK: ˌkæ.rək.tə.ˈrɪ.stɪk] [US: ˌke.rək.tə.ˈrɪ.stɪk]

criteria noun
[UK: kraɪ.ˈtɪə.rɪə] [US: kraɪ.ˈtɪ.riə]

criterion, criteria noun
[UK: kraɪ.ˈtɪə.rɪən kraɪ.ˈtɪə.rɪə] [US: kraɪ.ˈtɪ.riən kraɪ.ˈtɪ.riə]

distinctive feature noun

distinguishing mark noun
[UK: dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ.ɪŋ mɑːk] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ.ɪŋ ˈmɑːrk]

earmark noun
[UK: ˈɪə.mɑːk] [US: ˈɪr.ˌmɑːrk]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch