Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

hűvösen bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
hűvösen

coldly adverb
[UK: ˈkəʊld.li] [US: ˈkoʊld.li]

coolly adverb
[UK: ˈkuːl li] [US: ˈkuː.li]

icily adverb
[UK: ˈaɪ.sɪ.li] [US: ˈaɪ.sə.li]

in the cool adjective
[UK: ɪn ðə kuːl] [US: ɪn ðə ˈkuːl]

startling adjective
[UK: ˈstɑːt.l̩.ɪŋ] [US: ˈstɑːr.tl̩ɪŋ]

stiffly adverb
[UK: ˈstɪ.fli] [US: ˈstɪ.fli]

hűvösen fogad vkt

give somebody a cool reception[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə kuːl rɪ.ˈsep.ʃn̩] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈkuːl rə.ˈsep.ʃn̩]

hűvösen kezel vkt

give somebody the cold shoulder[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ðə kəʊld ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ðə koʊld ˈʃoʊl.də(r)]

hűvösen kezel vkt (átv)

turn a cold shoulder to somebody[UK: tɜːn ə kəʊld ˈʃəʊl.də(r) tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtɝːn ə koʊld ˈʃoʊl.də(r) ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

turn the cold shoulder to somebody[UK: tɜːn ðə kəʊld ˈʃəʊl.də(r) tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtɝːn ðə koʊld ˈʃoʊl.də(r) ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hűvösen tart (vmit) ige

keep something in the cool verb
[UK: kiːp ˈsʌm.θɪŋ ɪn ðə kuːl] [US: ˈkiːp ˈsʌm.θɪŋ ɪn ðə ˈkuːl]

félénken vagy hűvösen viselkedik ige

acting coy verb
[UK: ˈækt.ɪŋ kɔɪ] [US: ˈækt.ɪŋ ˌkɔɪ]

igen hűvösen fogad vkt

give somebody a very cool reception[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈver.i kuːl rɪ.ˈsep.ʃn̩] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈver.i ˈkuːl rə.ˈsep.ʃn̩]

víz hűvösen tartására főnév

gugglet noun
[UK: ɡˈʌɡlət] [US: ɡˈʌɡlət]

You can find it in:

UngarischEnglisch